fbpx

6 pułapek w implemetacji systemu WMS – przykłady

Wdrażanie zaawansowanych systemów zarządzania logistyką jest kluczowe dla usprawnienia operacji łańcucha dostaw, zwiększenia efektywności i redukcji kosztów. Jednak proces ten nie jest pozbawiony wyzwań. Oto sześć aspektów, na które organizacje powinny zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć potencjalnych pułapek i maksymalizować wartość wdrożenia.

Wdrożenie systemu  systemu WMS to złożony proces, który wymaga dogłębnego planowania i precyzyjnego wykonania. Systemy te są niezbędne dla efektywnej i skutecznej logistyki magazynowej, oferując rozwiązania od zarządzania zapasami po optymalizację ścieżek zbierania zamówień. Aby zapewnić sukces projektu, firmy muszą unikać typowych błędów, które mogą opóźnić lub zakłócić implementację. Oto sześć obszarów, na które należy zwrócić uwagę: 

 

1. Dogłębna analiza i zrozumienie unikalnych wymagań biznesowych

Zrozumienie i precyzyjna analiza specyficznych potrzeb biznesowych są kluczowe przy wdrażaniu systemu Warehouse Management System (WMS), co pozwala na osiągnięcie celów, takich jak podniesienie produktywności magazynu i obniżenie kosztów. Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom, które ilustrują, jak realne firmy zastosowały te koncepcje w praktyce. 

 

Przykład 1: Optymalizacja przepływu pracy w dziale kompletacji  

Dystrybutor produktów elektronicznych, zauważył, że jej procesy kompletacji zamówień są wolne i podatne na błędy. Analizując swoje operacje, zidentyfikował potrzebę wdrożenia systemu WMS z zaawansowanymi funkcjami optymalizacji ścieżek kompletacji. Wdrożenie to pozwoliło na automatyczne generowanie najbardziej efektywnych ścieżek zbierania produktów, co skróciło czas realizacji zamówień o 30% i zmniejszyło liczbę błędów kompletacji o 25%. 

 

Przykład 2: Integracja WMS z ERP dla lepszej widoczności zapasów  

Producent części motoryzacyjnych, borykał się z problemami niedokładnej inwentaryzacji, co prowadziło do częstych przerw w produkcji. Decyzja o wdrożeniu systemu WMS, który mógłby być w pełni zintegrowany z ich systemem ERP, była krokiem milowym. Dzięki tej integracji, firma uzyskała real-time dostęp do danych o stanie zapasów w magazynie, co pozwoliło na precyzyjne planowanie produkcji i znacząco zredukowało przestoje. 

 

Przykład 3: Automatyzacja dla redukcji kosztów pracy  

Operator logistyczny, zmagał się z wysokimi kosztami pracy wynikającymi z ręcznego wprowadzania danych i obsługi zamówień. Wprowadzenie systemu WMS umożliwiło automatyzację tych procesów, od wprowadzania zamówień po ich realizację. Wynikiem było znaczące zmniejszenie potrzeby ręcznej pracy, co przyczyniło się do obniżenia kosztów operacyjnych o 20% i zwiększenia zdolności obsługowych magazynu bez dodatkowych nakładów na zatrudnienie. 

 

Przykład 4: Skalowalność systemu WMS wspiera rozwój  

Rozwijający się retailer odzieżowy online, rozpoznał potrzebę systemu WMS, który mógłby skalować wraz z ich szybkim wzrostem. Decyzja o adopcji skalowalnego rozwiązania WMS pozwoliła firmie na płynne zarządzanie zwiększającą się ilością zamówień i asortymentem produktów, bez konieczności ciągłego inwestowania w nowe infrastruktury magazynowe. 

 

 

2. Niedoszacowanie znaczenia integracji systemowej

Integracja systemowa odgrywa kluczową rolę w pełnym wykorzystaniu potencjału systemu Warehouse Management System (WMS), umożliwiając płynny przepływ danych między różnymi aplikacjami biznesowymi. Niewłaściwa lub niekompletna integracja może prowadzić do problemów operacyjnych, takich jak przestoje, błędy w danych i opóźnienia w dostawach. Oto kilka przykładów firm, które skutecznie zrealizowały integrację systemów, demonstrując jej wartość. 

  

Przykład 1: Synchronizacja danych między WMS a ERP 

Firma produkcyjna z branży spożywczej zmierzyła się z wyzwaniem zapewnienia spójności danych między magazynem a produkcją. Wdrożenie systemu WMS, zintegrowanego z ich istniejącym systemem ERP, umożliwiło automatyczną aktualizację stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, co znacząco poprawiło dokładność planowania produkcji i redukcję nadmiaru zapasów. Dzięki integracji, firma zdołała zmniejszyć straty związane z przeterminowaniem produktów o 40%. 

  

Przykład 2: Integracja WMS z platformami e-commerce 

Retailer działający w kanale e-commerce, borykał się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zamówieniami online i ich realizacją. Wprowadzenie systemu WMS, zintegrowanego z platformami e-commerce i systemami płatności, pozwoliło na automatyzację procesu od momentu złożenia zamówienia przez klienta do wysyłki. Rezultatem było zwiększenie zdolności przetwarzania zamówień o 50% i poprawa satysfakcji klientów dzięki skróceniu czasu dostawy. 

  

Przykład 3: WMS i zaawansowana analiza danych 

Dystrybutor z sektora farmaceutycznego zainwestował w system WMS, który został zintegrowany z narzędziami do zaawansowanej analizy danych. Ta integracja umożliwiła lepsze rozumienie wzorców zapotrzebowania, optymalizację stanów magazynowych oraz identyfikację obszarów do usprawnień w logistyce wewnętrznej. W efekcie firma osiągnęła 30% poprawę w efektywności operacji magazynowych i zmniejszyła koszty związane z nadmiernymi zapasami. 

  

Przykład 4: Ulepszanie procesów logistycznych dzięki integracji TMS i WMS 

Firma logistyczna postanowiła zintegrować swój system zarządzania transportem (TMS) z nowo wdrożonym WMS, aby usprawnić procesy wysyłkowe i zarządzanie transportem. Integracja ta zapewniła automatyczną wymianę informacji o wysyłkach, optymalizację tras dostaw i lepsze zarządzanie kosztami transportu. Dzięki temu, firma zauważyła 25% redukcję w kosztach logistycznych i znaczne poprawy w terminowości dostaw. 

 

 

 

 3. Pominięcie szkolenia użytkowników

Skuteczne wdrożenie systemu WMS wymaga nie tylko zaawansowanej technologii i integracji systemowej, ale również zaangażowania i kompetencji użytkowników. Niestety, pominięcie lub niedostateczne szkolenie użytkowników często prowadzi do problemów w wykorzystaniu pełnego potencjału systemu. Oto kilka przykładów, które podkreślają znaczenie inwestycji w edukację i rozwój kompetencji pracowników. 

  

Przykład 1: Wzrost produktywności dzięki szkoleniom 

Firma produkcyjna, po wdrożeniu nowego systemu WMS, zdecydowała się na przeprowadzenie serii szkoleń dla swoich pracowników magazynowych. Szkolenia te skupiały się na praktycznych aspektach użytkowania systemu, w tym na optymalizacji procesów kompletacji i zarządzaniu zapasami. W wyniku tych działań, firma odnotowała 35% wzrost produktywności pracy magazynowej i znaczące zmniejszenie błędów w procesie kompletacji. 

  

Przykład 2: Redukcja błędów przez edukację 

Operator logistyczny zmagał się z wysokim poziomem błędów w procesach magazynowych. Wdrożenie systemu WMS było krokiem w kierunku rozwiązania tego problemu, jednak prawdziwa zmiana nastąpiła po zorganizowaniu kompleksowych szkoleń dla pracowników. Szkolenia te pozwoliły na lepsze zrozumienie możliwości systemu, co przyczyniło się do redukcji błędów o 50% i poprawy ogólnej dokładności operacji magazynowych. 

  

Przykład 3: Szkolenie jako narzędzie motywacyjne 

Firma handlowa zauważyła spadek zaangażowania pracowników magazynowych i częste przypadki nieefektywnego wykorzystania systemu WMS. Decyzja o przeprowadzeniu intensywnych szkoleń, włączając w to gamifikację i nagrody za osiągnięcia, przyniosła nieoczekiwane korzyści. Szkolenia te nie tylko poprawiły umiejętności użytkowników, ale również zwiększyły ich motywację i satysfakcję z pracy. Efektem było poprawienie efektywności pracy magazynowej i lepsza atmosfera w zespole. 

  

Przykład 4: Adaptacja do zmian dzięki ciągłemu szkoleniu 

Firma dystrybucyjna, która regularnie aktualizuje swój system WMS, wprowadziła program ciągłego szkolenia dla swoich pracowników. Program ten obejmuje nie tylko nowych pracowników, ale także regularne aktualizacje wiedzy dla obecnych użytkowników, co pozwala na szybką adaptację do nowych funkcjonalności systemu. Dzięki temu, firma utrzymuje wysoki poziom wydajności i elastyczności w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. 

 

 

 4. Ignorowanie procesów optymalizacyjnych

Nieprzemyślane wdrożenie systemu Warehouse Management System (WMS), bez uprzedniej analizy i optymalizacji istniejących procesów magazynowych, często prowadzi do suboptymalnych wyników. Oto kilka przykładów z życia wziętych, które podkreślają znaczenie optymalizacji procesów jako kluczowego elementu udanego wdrożenia systemu WMS. 

 

Przykład 1: Usprawnienie procesu kompletacji 

Firma zajmująca się dystrybucją sprzętu elektronicznego, doświadczyła znacznego wzrostu efektywności po przeprowadzeniu optymalizacji procesu kompletacji przed wdrożeniem nowego systemu WMS. Poprzez analizę i mapowanie istniejących procesów, zidentyfikowano kluczowe przeszkody i wprowadzono zmiany, takie jak reorganizacja układu magazynu i wprowadzenie metody kompletacji typu „wave picking”. W rezultacie, czas realizacji zamówienia skrócił się o 40%, a dokładność wysyłek wzrosła do 99.5%. 

  

Przykład 2: Optymalizacja zarządzania zapasami 

Firma producent odzieży, zmagała się z nadmiernymi zapasami i związanymi z tym kosztami. Wdrożenie systemu WMS poprzedzone głęboką analizą i optymalizacją procesów zarządzania zapasami pozwoliło na wprowadzenie strategii JIT (Just-In-Time), co znacząco zredukowało koszty magazynowania i zwiększyło obrót zapasami. Optymalizacja ta przyczyniła się do zmniejszenia nadmiernych zapasów o 30% i poprawy płynności finansowej firmy. 

  

Przykład 3: Poprawa ergonomii pracy 

Firma specjalizująca się w logistyce kontraktowej, zidentyfikowała poprzez szczegółową analizę, że nieefektywny układ magazynu i nieoptymalne procesy pracy negatywnie wpływają na produktywność i dobrostan pracowników. Przed wdrożeniem systemu WMS, przeprowadzono optymalizację układu magazynu i procesów pracy, co nie tylko zwiększyło wydajność operacyjną o 25%, ale także poprawiło ergonomię pracy, redukując absencję związaną z urazami o 20%. 

  

Przykład 4: Zintegrowane planowanie łańcucha dostaw 

Firma działająca w branży spożywczej, wykorzystała proces wdrożenia systemu WMS jako okazję do przeglądu i optymalizacji całego łańcucha dostaw. Integracja systemu WMS z dostawcami i klientami, w połączeniu z optymalizacją procesów wewnętrznych, umożliwiła znaczną poprawę w zarządzaniu zapasami i terminowości dostaw. Efektem było zwiększenie zadowolenia klientów i redukcja kosztów operacyjnych o 15%. 

 

 

5. Oczekiwanie natychmiastowych wyników: realia i adaptacja

Oczekiwanie szybkich korzyści po wdrożeniu systemu WMS jest zrozumiałe, lecz często niewykonalne bez uwzględnienia realiów adaptacji i dojrzewania procesów. Poniżej przedstawiamy przykłady, które ilustrują dlaczego cierpliwość i strategiczne podejście są kluczowe dla osiągnięcia trwałych korzyści z wdrożenia systemu WMS. 

  

Przykład 1: Stopniowe wprowadzanie funkcjonalności 

Dystrybutor sprzętu AGD, oczekiwał, że wdrożenie systemu WMS natychmiastowo zredukuje czas realizacji zamówień. Jednakże, początkowe wyniki były poniżej oczekiwań z powodu niedoskonałości w procesie adaptacji. Poprzez stopniowe wprowadzanie funkcjonalności systemu i koncentrację na szkoleniu użytkowników, firma osiągnęła docelowe cele redukcji czasu realizacji zamówień o 25% w ciągu sześciu miesięcy. 

  

Przykład 2: Faza pilotażowa przed pełnym wdrożeniem 

Producent B2B z sektora chemicznego zdecydował się na przeprowadzenie fazy pilotażowej systemu WMS w jednym z magazynów, zanim rozszerzył wdrożenie na całą sieć. Początkowo wyniki nie spełniały oczekiwań zarządu ze względu na wyzwania związane z integracją danych i adaptacją pracowników. Pilotaż pozwolił na identyfikację i rozwiązanie problemów operacyjnych, co skutkowało pomyślnym pełnym wdrożeniem i ostatecznym zwiększeniem wydajności operacyjnej o 30%. 

   

 

6. Nieuwzględnienie wsparcia i utrzymania po wdrożeniu: klucz do trwałego sukcesu

Pominięcie planowania wsparcia i utrzymania systemu Warehouse Management System (WMS) po jego wdrożeniu jest powszechnym błędem, który może znacznie ograniczyć efektywność i długoterminową wartość inwestycji. Poniżej prezentujemy przykłady, które podkreślają znaczenie ciągłego wsparcia i konserwacji systemu WMS jako fundamentu dla jego trwałej efektywności. 

  

Przykład 1: Zapewnienie ciągłego dostępu do pomocy technicznej 

Firma operująca w branży logistycznej, doświadczyła przestojów w działaniu systemu WMS krótko po jego wdrożeniu, co negatywnie wpłynęło na jej operacje. Szybkie rozwiązanie problemu było możliwe dzięki wcześniej ustanowionemu planowi wsparcia technicznego, który zapewniał dostęp do ekspertów zdolnych do szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów. Dzięki temu firma zminimalizowała czas przestoju i związane z nim straty. 

  

Przykład 2: Program szkoleń uzupełniających 

Firma specjalizująca się w dystrybucji produktów farmaceutycznych, zauważyła, że użytkownicy systemu WMS napotykają trudności w wykorzystywaniu niektórych zaawansowanych funkcji. W odpowiedzi, firma zorganizowała cykliczne szkolenia uzupełniające, które pomogły w lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału systemu. Inwestycja ta przyniosła poprawę wydajności i zadowolenia pracowników. 

  

Przykład 3: Planowanie regularnych aktualizacji 

Firma prowadząca sklep internetowy z odzieżą, zrozumiała, że technologia i wymagania biznesowe będą ewoluować, wymagając dostosowań w systemie WMS. Ustanowienie planu regularnych aktualizacji systemu pozwoliło na wprowadzanie usprawnień i nowych funkcji, które wspierały rozwój firmy i utrzymanie konkurencyjności na rynku. 

  

Przykład 4: Monitorowanie i optymalizacja systemu 

Firma oferująca usługi logistyczne, wdrożyła system monitorowania wydajności systemu WMS, aby na bieżąco identyfikować obszary wymagające optymalizacji. Dzięki temu podejściu, firma była w stanie ciągle ulepszać swoje procesy operacyjne, co przyczyniło się do zwiększenia ogólnej efektywności i redukcji kosztów. 

Zapisz się do naszego eksperckiego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zapraszamy do czytania naszego bloga. Znajdziesz tutaj artykuły eksperckie na temat optymalizacji magazynów, systemów WMS oraz innych tematów związanych z branżą e-commerce.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Zapisz się do naszego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zapraszamy do czytania naszego bloga. Znajdziesz tutaj artykuły eksperckie na temat optymalizacji magazynów, systemów WMS oraz innych tematów związanych z branżą e-commerce.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy