fbpx

Changelog

Wersja:

1.415 (in progress)

1.414

 • Poprawiony błąd wyszukiwania elementów dokumentu, gdy istniały w WMS dwa towary o podobnej nazwie

1.413 

 • Aktualizacja REST API

1.412

 • Poprawiono błąd ze znakiem ’)’ przy usuwaniu silnika Workflow z bazy ERP (Instalator)

1.411

 • Aktualizacja REST API

1.410 

 • Aktualizacja REST API

1.409

 • Automatyczne ustawianie sposobu realizacji MP generowanego na kontrolę jakości (Worker)

1.407

 • Poprawiono konwersję typu smallint na int podczas pobierania typu listu przewozowego

1.406

 • Dodano konwersję typu ogólnego listów przewozowych na ich odpowiedni typ

1.405

 • Dodano wyświetlanie jednostki podstawowej na elemencie dokumentu (ItemHtmlDisplayStringFormat: ArticleUnitCode)

1.403

 • Ustawienie konfiguracji REST API podczas instalacji
 • Dodano wyświetlanie opisu elementu na elemencie dokumentu (ItemHtmlDisplayStringFormat: ItemDescription, ItemDescription500, ItemDescriptionSingleLine)

1.401

 • Dodano instalację REST API

1.400

 • Usunięto pozostałości AtomStore z WMS
 • Naprawiono null reference exception przy wybieraniu nowej instancji w instalatorze WMS (Instalator)
 • Poprawiono wiadomość wyświetlaną po zeskanowaniu lokalizacji znajdującej się na innym dokumencie INL (UI)
 • Dodano opcję uruchomienia installer one z argumentem topMost
 • Poprawiono usuwanie ForeignId z nowego dokumentu WMS w przypadku błędu podczas jego zapisu w Optimie (worker)

1.399

 • Poprawiono znikanie listy elementów dokumentu po zeskanowaniu elementu na dużym dokumencie (UI)
 • Zmieniono pozycję informacji o ilości przetwarzanych zadań (UI)
 • Dodano obsługę błędów instalatora podczas instalacji skryptów sql
 • Dodano obsługę błędów instalatora podczas instalacji procesów WF
 • Dodano dzielenie wybranych zapytań migracji danych na mniejsze części (Instalator)
 • Poprawiono komunikaty znajdujące się pod instalatorem przy użyciu flagi –topMost (Instalator)
 • Dodano pasek postępu migracji danych (Instalator)
 • Poprawiono występowanie wyjątku „index out of bounds” (FuturitiUpdater)
 • Zmieniono edycje atrybutu tekstowego na nagłówku dokumentu na wielolinijkowy 

1.397

 • Poprawiono wyliczanie ilości niezrealizowanej na zamówieniu podczas generowania MP kompletacji i wydania.

1.396 

 • Usunięto przycisk MAX dla realizacji dokumentu w trybie skanowania F 1 (UI)
 • Poprawiono pobieranie ilości MAX dla dokumentów zgrupowanych
 • Wyłączono proces WaybillChanged dla nowych instancji WMS
 • Dodano opcje uruchomienia UI z argumentem -topmost – pozostawia formatkę WMS UI zawsze na wierzchu 
 • Dodano opcje uruchomienia instalatora z argumentem -topMost – pozostawia okna Futuriti WMS Installer zawsze na wierzchu

1.395

 • Dodano proces wpisujący na atrybutach na zamówieniu informacje z WMS: WMS_INFO – informacja po weryfikacji stanów magazynowych, WMS_DOKUMENTY – numery dokumentów wygenerowanych w WMS związanych z zamówieniem
 • Dodano odświeżanie listy dokumentów po zgrupowaniu/rozgrupowaniu dokumentów (UI)
 • Poprawiono trigger aktualizujący FGUID na dokumencie ZZ w XL
 • Poprawiono problem z barakującymi plikami SMO (Microsoft.SqlServer.BatchParser.dll)

1.394

 • Dodano automatyczną aktualizację zduplikowanego FGUID na ZZ w XL
 • Poprawiono proces niepełnej realizacji PM podczas kontroli jakości (Habys)
 • Rozszerzono weryfikację zatwierdzonego FZ dla PM w XL o dwa stany

1.393

 • Kompatybilność z Optima 2022.0.1

1.392 

 • Dodano sprawdzenie czy dokument PM posiada wygenerowany i zatwierdzony dokument FZ przed wygenerowaniem MMW
 • Dodano sprawdzenie czy dokument WM został już wygenerowany/zatwierdzony w XL
 • Dodano FGUID do nowo tworzonych dokumentów
 • Dodano brakującą dll Microsoft.SqlServer.BatchParser.dll (problem jeszcze nie rozwiązany do końca)

1.391 

 • Poprawa błędu „Metoda lub operacja nie jest zaimplementowana.” w procesie generowania MP kompletacji dla ERP Optima.

1.390 

 • Dodano możliwość anulowania dokumentu arkusza inwentaryzacji INA
 • Obsługa częściowej realizacji i wielu dokumentów do ZS w procesach (MP komasacji, MP pakowania, WM)

1.389

 • Wyłączono wymuszoną autokompletację nazw regionów w strukturze magazynu (UI)
 • Poprawiono „Ilość na dokumencie” = 0 po wybraniu partii z listy dla pozycji z określonymi cechami przez proces (dla WM i MP) (FUTURITI#2021100510000244)

1.387 

 • Poprawiono nazewnictwo niepoprawnych plików .awp

1.386

 • Poprawiono błąd podczas skanowania elementów dokumentów zgrupowanych

1.385 

 • Zablokowano możliwość skanowania dokumentów z innych magazynów (UI)
 • Dodano akcję „Zrealizowano nie pełny dokument WMS” (Worker)
 • Poprawiono zmianę statusu ze „zrealizowany” na „do realizacji”, co zezwalało na cofnięcie realizacji dokumentu w WMS (Worker, BaseLinker)
 • Poprawiono usuwanie domyślnych cech na dokumencie przy pierwszym jego otwarciu i zamknięciu (UI)
 • Poprawiono wybór elementów do skanowania dla towarów z cechami, algorytm nie brał pod uwagę realizacji pozycji (UI)
 • Poprawiono przenoszenie pozycji z ilością 0 z MP na WM (UI)
 • Poprawa: w przypadku odznaczonej flagi WMS na magazynie oraz włączonej weryfikacji realizacji WM przy zatwierdzaniu PM dla MP, przy niezrealizowanym WM nie zostanie wyświetlony błąd podczas zatwierdzania PM

1.384

 • Integracja SKK: poprawiono przenoszenie plików na serwerze FTP dla systemu Linux (Worker)
 • Integracja SKK: dodano wyszukiwanie towarów po jednostkach pomocniczych (Worker)

1.383

 • Dodano wysyłanie powiadomień email o niepełnej realizacji dokumentu (Worker)
 • Dodano wysyłanie powiadomień slack o niepełnej realizacji dokumentu (Worker)
 • Naprawiono usuwanie atrybutów podczas rozgrupowywania dokumentów
 • Poprawiono porównanie elementów dokumentów PM i WM podczas realizacji dokumentu MM (Worker)
 • Integracja SKK: Poprawiono oczekiwaną strukturę dokumentu xml SKK (Worker)

1.382

 • Poprawiono kopiowanie wartości atrybutów z dokumentu MP na WM.
 • Wysyłanie powiadomień email o niepełnej realizacji dokumentu (Worker)
 • Wysyłanie powiadomień slack o niepełnej realizacji dokumentu (Worker)
   
 • Poprawiono błąd nieprawidłowego wyświetlania listy elementów na dokumencie (po zeskanowaniu elementu w trakcie realizacji pojawiała się pusta przestrzeń w górnej części listy elementów)
 • Ukryto panel wyszukiwania na liście elementów dokumentu (pojawiał się po kliknięciu f3)
 • Poprawiono wygląd menu na małych urządzeniach (pojawiał się pasek przewijania po zeskanowaniu dokumentu)
 • Poprawiono literówkę w konfiguracji „Nr komumentu zgrupowanego”

1.381

 • Poprawiono odwołanie do biblioteki Newtonsoft.Json (Worker)

1.380

 • Dodano możliwość wyboru ilości kopii wydruku etykiety towarów (Worker, UI)

1.379

 • Usunięto nieużywany indeks z tabeli DocumentStorage
 • Poprawiono wyświetlanie raportu inwentaryzacji (procedury kodu)

1.378 

 • Poprawiono w instalatorze aktualizacje UI (aplikacja zmykała się przy próbie aktualizacji)
 • Zoptymalizowano działanie funkcji VerifyDocumentStorageItemsLocalization dla dokumentów PM (usunięcie zbędnych transakcji, aktualizacja tylko zmienianym elementów)

1.377

 • Poprawiono wyświetlanie raportu inwentaryzacji (w wersji procedur sql) (DB-2040)
 • zabezpieczenie przed synchronizacją dokumentu MM (Optima) jeżeli został już zrealizowany dokument PM (WMS).
 • Na operatorze dodano możliwość włączenia opcji: „Wymuś skanowanie” osobno dla przyjęć oraz wydań (dostępny będzie tylko tryb skanowania „1”) (DB-2041)

1.376

 • Poprawiono wydajność zapisywania dokumentów (Worker)

1.375

 • Poprawiono wydajność usuwania stanów magazynowych podczas inwentaryzacji (Worker)

1.374

 • Poprawiono problem z dużą liczbą parametrów podczas pobierania stanów magazynowych

1.373

 • Poprawiono synchronizację EAN o tych samych jednostkach (Worker)

1.372 

 • Dodano odpowienie ustawienia podczas aktualizacji UI do wersji z Auth0 (UI)
 • Dodano instalację certyfikatu Auth0 podczas aktualizacji UI do wersji z Auth0 (UI)
 • Integracja SKK: modyfikacja konfiguracji bez konieczności ponownej aktualizacji instancji (Instalator)
 • Integracja SKK: umożliwione zostało pozostawienie opcji RedirectAllEmailsTo pustej (Instalator)
   

1.371

 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów z atrybutów na dokumentach o pustej wartości (UI)

1.370 

 • Poprawione kompletowanie MP dla towarów z cechami o rozbijanie elementu dokumentu

1.369

 • Dodano: Konfiguracja trybu pasywnego FTP dla importu plików EDI i raportów SKK (Instalator, Workflow, Worker)
 • Poprawiono: Pobierana niepoprawna ilość towaru na elemencie dokumentu z pliku EDI (Worker)
 • Dodano: Wyszukiwanie po EAN również dla jednostek zbiorczych przy imporcie plików EDI

1.368

 • Zapis informacji o usunięciu dokumentu na tabeli DocumentStorageRealization
 • Obsługa FTPs dla integracji SKK

1.367 

 • Nowa formatka logowania (Instalator)
 • Możliwość użycia starej formatki logowania za pomocą argumentu: –useLegacyLogin (Instalator)
 • Popra
 • wiono wydanie dwuetapowe, gdzie cechy nie nanosiły się na opisy elementów generowanych dokumentów WZ (Worker)
 • Poprawiono wyświetlanie listy dostępnych cech podczas skanowania elementu o pobieranie lokalizacji z elementu (UI)
 • Brak wybranej lokalizacji wyświetlał wszystkie dostępne cechy (UI)
 • Poprawione rozdzielanie elementów na dokumencie dla receptur z cechami (Worker)
 • Dodano konfigurację SKK do AlpolWF.Configuration
 • Import plików EDI z ftp (Worker)
 • Import plików XML z ftp (Worker)
 • Integracja z SKK w instalatorze WMS
 • Integracja BaseLinker. Po zrealizowaniu dokumentu przenoszona jest do BaseLinker informacja o gabarycie Inpost (jeżeli ustawiono)
 • Dodano szczegółowe błędy podczas procesu konfiguracji BaseLinker (Installer)
 • Opcja wyboru, na który polu zapisywać wartość atrybutu INPOSTGABARYT w BaseLinker (Instalator)
 • Poprawiono błąd podczas synchronizacji towarów bez nazwy z BaseLinker (Worker)

1.366

 • Dodano ObjectType na procesie SynchronizeArticleUrlPictures (Worker)
 • Poprawiono wyciek pamięci formatki FormDocumentStorageEdit (UI)
 • Zapisz szczegółów błędu podczas deserializacji odpowiedzi z API BaseLinker
 • Proces po zakończeniu realizacji dokumentu innego niż WM nie kończy się błędem (integracja BaseLinker)
 • Poprawiono proces wydań dwuetapowych, generowany dokument WM synchronizowany był do WMS (Worker)
 • Poprawiono problem z wyliczaniem limitów wywołań API w integracji z BaseLinker

1.359-1.365 Integracja z BaseLinker – wydanie pierwszej wersji

 • Wsparcie dla XL 2021.0
 • Poprawiony błąd mapowania (Worker)
 • Poprawiono błąd procesu w przypadku braku zdjęć
 • Poprawiono: synchronizacja zdjęć z BaseLinker nie ustawiała poprawnego identyfikatora towaru
 • Dodano synchronizację zdjęć z BaseLinker
 • Poprawiono link do changelogu z poziomu WMS
 • Dokument WM zrealizowany w WMS zmieni status w BaseLinker

1.358

 • Poprawiono nadpisywanie konfiguracji BaseLinker z poziomu instalatora
 • Dodano możliwość wyboru mapowania statusów zamówień BaseLinker – WMS (Instalator)
 • Dodano możliwość edycji mapowania statusów zamówień Baselinker z poziomu WMS (UI)
 • Konfiguracja katalogu BaseLinker zawiera też jego nazwę
 • Poprawiono wyświetlanie klawiatury ekranowej

1.357

 • Edycja konfiguracji BaseLinker z WMS (UI)
 • Ładowowanie konfiguracji na bazie do instalatora

1.356

 • Tworzenie domyślnego kontrahenta podczas instalacji w integracji z BaseLinker (Instalator)
 • Migracja magazynów BaseLinker (Instalator)

1.355

 • Formatka do integracji z BaseLinker (Instalator)

1.354 

 • Formatka logowania Auth0 powinna wykorzystywać Edge kiedy możliwe
 • Możliwość instalacji WMS w integracji z Connector (opcja niedostępna w tej wersji)
 • Wyświetlanie statusu połączenia z Connector w WMS (UI)
 • Poprawiona synchronizacja dokumentów PM dla realizacji niepełnych

1.353 

 • Naprawiono problem z zależnościami w workerach

1.352

 • Synchronizowane dokumenty korekt dla towarów z cechami synchronizuje dokument w statusie do realizacji

1.351

 • Dodano możliwość filtrowania użytkowników po statusie „aktywny” (UI)
 • Poprawiono dodatkowe problemy z nadawaniem lokalizacji WM i PM (procedury w kodzie)

1.350

 • Poprawiono zapytanie pobierające stany (procedury w kodzie)

1.349

 • Poprawiono nadawanie lokalizacji dla dokumentów WZ (procedury w kodzie)

1.348

 • Poprawiono nadawanie lokalizacji dla dokumentów PZ (procedury w kodzie)

1.347

 • Poprawiono wyświetlanie formatki z PIN’em na urządzeniach z Android (UI)

1.346 (in progress)

 • Poprawiono sortowanie listy na formatce listy lokalizacji (UI)
 • Poprawiono algorytm wydań magazynowych (procedury w kodzie)
 • Poprawiono błąd dla przyjęć mag. dla norm min, max = 0 (normy te były ignorowane)
 • Poprawiono błąd wywołania z kodu procedury VerifyDocumentStorage (procedury na bazie)

1.345 

 • Instalator, migracja atrybutów kontrahenta – zwiększono timeout

1.344 

 • Dodano odświeżanie listy użytkowników po dodaniu/usunięciu użytkownika
 • Poprawiono resetowanie tokenu dostępu po otwarciu profilu użytkownika
 • Poprawiono usuwanie użytkownika z dostępem do wszystkich instancji
 • Poprawiono wyświetlanie okna zapisywania przy zamykaniu edycji użytkownika

1.343

 • Kompatybilność z Optima 2021.5.1

1.342

 • Dodano brakujący skrypt tworzący kolumnę ignorowanych lokalizacji
 • Dodano przepisywanie atrybutu „sposób dostawy” na dokument dla Optima
 • Poprawiono sposób wyświetlania dostawy na liście dokumentów
 • Dodano ostrzeżenie wybierając instalację preview WMS

1.341

 • Poprawiono wybór lokalizacja do pobrania towaru w procedurze SQL

1.340

 • Nowy algorytm obsługi norm
 • Dodano przepisywanie atrybutu „dostawa” na dokument dla Optima
 • Dodano flagę na strukturze magazynu do ignorowania lokalizacji przez procesy wydań

1.339 

 • Instalator WMS będzie nadpisywał i rekonfigurował ustawienia webservice podczas aktualizacji
 • Poprawiono: instalator nie wybierał odpowiedniego audience dla środowiska produkcyjnego

1.338

 • Instalator w konfiguracji domyślnej instaluje instancję na środowisku produkcyjnym

1.336 – 1.337

 • Poprawa konfiguracji workerów
 • Zmiana skrótu klawiatury ekranowej z '@’ na '#’
 • Zmiana wyświetlanego komunikatu o danych logowania dla instalatora

1.335

 • Poprawiono rozwiązywanie zależności
 • Instalacja certyfikatu Auth0 przez instalator

1.334

 • Autoryzacja poprzez Auth0

1.333

 • Dodano obsługę InPost Weekend

1.332

 • Poprawiono zwalnianie blokady dokumentów przez innego użytkownika

1.331 

 • Naprawiono nie dodający się atrybut INPOSTGABARYT

1.330 

 • Dodano obsługę partii towarowych dla ResupplyArticleNorm 
 • Dodano sprawdzenie pustej wartości dla stack trace dokumentów

1.329

 • Poprawiono FuturitiRabbitWorker przekazywał null do zapytania

1.328 

 • Dodano logowanie stack trace dokumentu przy tworzeniu go z poziomu UI
 • Poprawiono zapytanie FuturitiRabbitWorker

1.327

 • Poprawiono kompatybilność wstecz dla UserOpratorWMS

1.326

 • Dodano blokowanie konfiguracji strony cech partii, gdy istnieją towary z przypisanymi partiami

1.325 

 • Build instalatora nie kopiował skryptów workflow

1.324

 • Procedura CleanupDatabase usuwa teraz wszystkie rekordy starsze niż wskazana data

1.323

 • Dodano pytanie o potwierdzenie zatwierdzenia dokumentu, który nie został w pełni zrealizowany podczas automatycznego zatwierdzania

1.322

 • Dodano kolumnę stack trace na dokumencie, wskazuje miejsce wygenerowania dokumentu w kodzie
 • Dodano kolumnę FUserId do AlpolWMS.User
 • Poprawiono przełączanie między polami na formatce ustawiania cech towaru

1.321

 • Poprawiono skalowanie powiadomień dla trybu android
 • Poprawiono komunikat o brakującej definicji wydruku
 • Poprawiono skanowanie kodu EAN jednoski na dokumencie
 • Poprawiono MM nie nadające pozycji
 • Przeniesiona procedura CleanUpDataBase do kodu

1.320

 • Naprawiono uniemożliwione skanowanie elementów na dokumentach weryfikacyjnych
 • Poprawiono wyświetlanie sugerowanej lokalizacji dla towarów z cechami
 • Poprawiono synchronizację WZ z Optima, teraz poprawnie nadaje cechy
 • Poprawiono kody akcji nie działające gdy procedury z kodu były włączone
 • Naprawiono null exception podczas skanowania kodu akcji nadającego atrybuty

1.319

 • Naprawione wyszukiwanie na stanach

1.318

 • Poprawiono filtrowanie stanów magazynowych

1.317

 • Poprawiono proces realizacji dokumentów GMP
 • Poprawiono skanowanie elementu na dokumencie, gdy jego kod występował na którymś z pól dokumentu

1.316

 • Naprawiono pobieranie inwentaryzacji przez FuturitiStocktaking
 • Poprawiono błędne wyświetlanie raportu w niektórych przypadkach
 • Poprawiono proces realizacji dokumentów GMP

1.315

 • Naprawiono generowanie raportu inwentaryzacji

1.314

 • Naprawiono błąd gdy lista dokumentów blokujących inwentaryzację była krótsza niż maksymalna ilość elementów wyświetlanych przy przekazywaniu inwentaryzacji do realizacji
 • Naprawiono błąd podczas próby wydruku oraz ustawiania domyślnego wydruku

1.313

 • Poprawiono proces VerifyDocumentStorageItemsLocalization dla pustych stanów

1.312

 • Poprawiono proces GenerateWZByReleaseMP

1.311

 • Poprawiono synchronizację dokumentów MP

1.310

 • Instalator instalował starą wersję webservice (1.305)
 • Naprawiono błąd podczas wyświetlania listy dokumentów
 • Naprawiono skanowanie elementów na dokumencie nie zwiększało zeskanowanej ilości

1.309

 • Procedury przeniesione do kodu, możliwość zmiany na tabeli AlpolWF.Configuration „UseDatabaseProcedures”

1.308 

 • Popawa odinstalowywania instancji

1.307

 • Dodano samodzielny instalator

1.306

 • Zamieniono procedury na implementacje w kodzie dla
  • CancelDocumentStorage
  • ChangeDocumentStorageRealizationState
  • CreateDocumentINK
  • DeleteDocumentStorageItem
  • DeletePrintDefinition
  • DocumentStorageClearRealization
  • DocumentStorageStartRealization
  • DocumentStorageToRealization
 • Naprawiono błąd usuwania instancji w przypadku, gdy baza danych instancji została już wcześniej usunięta
 • Kompatybilność z Optima 2021.4.1

1.305

 • Poprawa przenoszenia korekt do WMS w przypadku gdy w Optimie jest zaznaczona opcja kopiowania atrybutów na korekty
 • Naprawiono synchroniację ilości dla jednostek modyfikowanych mianownikiem
 • Poprawiono pobieranie konfiguracji dla uruchamiania WMS z argumentami

1.303-304

1.302

 • Optymalizacja funkcji wyliczania stanów magazynowych po stronie WMS

1.300-301

 • Poprawiono resetowania pól w instalatorze

1.299

 • Dodano przycisk do zamykania galerii zdjęć towaru
 • Poprawiono wyświetlanie przycisku trybu skanowania dla wersji android

1.298

 • Poprawiono wyświetlanie listy dostępnych serwerów SQL w instalatorze
 • Dodano informację o włączonej opcji automatycznego sterowania rejestracją czasu w Optimie

1.297

 • Poprawiono synchronizację dokumentów WZ gdy podwojona ilość elementu z cechami przekraczała stany magazynowe w Optima

1.295

 • Poprawiono synchronizację aktualizacji atrybutów dokumentów po stronie Optimy

1.294

 • Naprawiono zapytanie dla listy towarów

1.293

 • Poprawiono ponawianie błędów przy synchronizacji z Optimą
 • Podniesiono wersje APM
 • Formatka konfiguracji pozwala na wybór większości wartości z list zamiast wpisywania Id
 • Flaga włączająca używanie przpisanych procedur z bazy

1.292

 • Poprawiono kompatybilność wsteczną dokumentów
 • Poprawiono błąd gdzie konfiguracja z widokiem aplikacji pobierała niepoprawne Id odczas pierwszego uruchomienia

1.291

 • Poprawono nie zamykane połączenie z wms proxy podczas synchronizacji atrybutów w XL i partii
 • Poprawiono komunikat o brakującej wartości atrybutu wymaganego
 • Poprawiono nie pojawiające się pole na formatce edycji atrybutu gdy wartość atrybutu nie była ustawiona
 • Na formatce edycji konfiguracji dodano możliwość wyboru widoku aplikacji, opratora lub klasy atrybutu z listy rozwijanej

1.290

 • Poprawiono duplikowanie wyświetlanych cech na elementach dokumentów
 • Dodano odświeżanie cech na podczas skanowania istniejących elementów

1.289

 • Dodano widoczność dodatkowych cech na liście elementów dokumentu
 • Cechy synchronizowane z ERP zawsze widoczne na liście
 • Dodano przenoszenie cech jako opisu do ERP dla dokumentów PZ
 • Poprawiono przycisk cech nie aktualizujący dostępności przy filtrowaniu towaru

1.288

 • Naprawiono niezamykane proxy przy synchronizacji atrybutów
 • Dodano informację o niepełnej realizacji pozycji dokumentu pod bazą
 • Dodano sprawdzanie wymagania podania wartości atrybutu na dokumencie
 • Optima 2021.3.1.1015

1.287

 • Instalator WMS: Podczas usuwania instancji ignoruj puste katalogi
 • Instalator WMS: Podpowiedzi do pól podczas tworzenia/modyfikowania instancji
 • Instalator WMS: Poprawiono aktualizowanie connection string dla drugiej instalacji bez restartowania instalatora
 • Poprawiono czytelność response przy weryfikacji stanów dla procesów dwuetapowych
 • Naprawiono synchronizację atrybutów tekstowo-logicznych (TAK/NIE) oraz cyfrowych na dokumentach

1.286

 • Poprawiono zapisywanie ilości towaru na dokumencie w przypadku zapisu w jednostce pomocniczej
 • Dodano dopisywanie nazw brakujących towarów do response przy weryfikacji stanów dla procesów dwuetapowych
 • Poprawiono czyszczenie danych sesji użytkownika, jeśli przelogowano na użytkownika z blokowanymi sesjami
 • Dodano odświeżanie listy atrybutów po zeskanowaniu kodu akcji

1.285

 • Synchronizacja opisu RO
 • Instalator WMS: opcja odinstalowania istniejącej instancji
 • Blokada przekazania inwentaryzacji do realizacji jeśli znaleziono niezrealizowane dokumenty

1.284

 • Poprawiono kompatybilność wsteczną dokumentów i stanów magazynowych
 • Poprawiono wyświetlanie koloru lokalizacji na liście elementów dokumentu
 • Poprawiono usuwanie dokumentu w buforze dla którego został wygenerowany dokument weryfikacji
 • Poprawiono generowanie MP dla RO z magazynem docelowym

1.283

 • Poprawiona synchronizacja zaakceptowanych dokumentów inwentaryzacji

1.282

 • Dodana możliwość importowania cech dla towarów bez lokalizacji
 • Poprawiono duplikowanie stanów

1.281

 • Dodano zabezpieczenie przed zatwierdzeniem dokumentu gdy ilość zrealizowana, widoczna na formatce w wms (UI) nie zgadza się ze stanem faktycznym w bazie. Ponowne otwarcie dokumentu wyświetli faktyczną ilość z bazy

1.280

 • Poprawiono przycisk „Pokaż wszystkie” nie pokazujący się gdy dodano towar na wyfiltrowanej już liście

1.279

 • Zmiana tagu „Partie” na „Cechy” na liście towarów
 • Poprawka wyświetlania komunikatu o zapisie podczas edycji definicji cechy na towarze
 • Poprawiono aktualizację drukarki na karcie użytkownika
 • Poprawiono wyświetlanie historii stanów
 • Ujednolicono wyświetlanie elementów dokumentu w zakładce Razem
 • Dodano usuwanie atrybutów z dokumentu
 • Dodano filtry na liście klas atrybutów
 • Dodano przycisk Pokaż wszystkie na formatce edycji dokumentu
 • Dodano widok StockMergeLotView do bazy danych
 • Dodano możliwość importowania pliku *.xlsx aby uzupełnić cechy na towarach

1.278

 • Obsługa cech na inwentaryzacji
 • Konfiguracja do wyświetlania nazwy kontrahenta na liście dokumentów

1.277

 • Optima 2021.2.1

1.275

 • Dodano brakujący skrypt pobierający status włączenia obsługi partii na towarze poprzez element dokumentu

1.274

 • Rozbijanie pozycji na dokumencie po stronie ERP w sposób jaki zostały realizowane w WMS
 • Cechy pozycji na dokumencie zawarte w opisie pozycji
 • Poprawiono formatowanie cech na liście w FormArticleStockLotList
 • Możliwość dodania atrybutu do dokumentu

1.273

 • Poprawiono skrypt 001929 dla XL
 • Na formatce edycji struktury magazynu zmieniono kolumnę „Aktywny” na tylko do odczytu (funkcjonalność nie jest zaimplementowana)

1.272

 • Wyszarzone opisy filtrów w FormArticleStockLotList
 • Poprawiono zapisywanie filtrów dla FormArticleStockLotList
 • Refaktor kodu filtrów cech dla FormArticleStockLotList
 • Możliwość ustawienia wyświetlania cechy dodatkowej na FormArticleStockLotList poprzez opcję w edycji cech
 • Zmiana filtra pola cechy zresetuje pole filtra wartości cechy jeśli nie istnieje ona na nowej cesze
 • Poprawa niedziałającej procedury [AlpolWMS].[ResupplyArticleNorm]
 • Podział elementu podczas realizacji będzie działa tylko dla pozycji z partiami
 • ArticleLotFeatureDefinition używa flagi IsDirty
 • Wydania towarów (WM, MP) uwzględniają datę ważności (partie)
 • Funkcja asynchroniczna GetStocktakingReportAsyncAsyncTask zwalnia swój event handler
 • Ulepszenia w argumentach exe
  • Otwierane okno przenoszone na wierzch
  • Usunięcie kolejkowania otwierania formatek
  • Zmiana rozdzielania argumentów z ’,’ (przecinka) na ’;’ (średnik)
  • Obsługa przekazywania tablic
  • Możliwość otwarcia bez podania argumentów
 • Zaktualizowano wersję DevExpress do 20.2

1.271

 • Poprawiono nie zapisywanie się daty ważności gdy nie było pola numeru seryjnego
 • Poprawiono oznaczenie wymagania daty gdy była polem opcjonalnym
 • Dodano zapamiętywanie filtrów pod przyciskiem OK
 • Dodano zieloną ikonę dla aplikacji Androida
 • Dodano zakładkę Razem do edycji dokumentu
  • wyświetla zsumowane ilości towaru na dokumencie, niezależnie od lokalizacji lub cech
 • Dodano możliwość filtrowania po numerze seryjnym oaz wartościach poszczególnych cech w FormArticleStockLotList

1.270

 • Poprawiono resetowanie ustawień partii przy synchronizacji towaru mimo konfiguracji po stronie WMS
 • Menu -> Stany -> Cechy: Usunięto 4 filtry w formatce cechy
 • Menu -> Stany: Po zaznaczeniu towaru bez cech przycisk staje się nieaktywny
 • Globalnie wyłączono wyszukiwarkę F3 dla list
 • Poprawiono brakujący opis w trybie info dla lokalizacji
 • Zmieniono domyślny tryb formatki z listą magazynów ze skanuj na filtruj
 • Zmieniono wyświetlaną nazwę wygasa na dn. ważności
 • Zmieniono nazwę atrybutów optima z PARTIE_* na CECHY_*

1.267

 • Podniesienie System.Diagnostic.DiagnosticSource.dll na 4.0.5

1.265

 • Nowa funkcjonalność: obsługa cech towarowych (partii) – funkcjonalność w wersji preview

1.264

 • Poprawiono błędne dopasowywanie klas atrybutów na pozycjach w dokumencie
 • Konfiguracja obsługi partii przez WMS
 • Konfiguracja przechowywania konfiguracji cech partii
 • Synchronizowanie ustawień partii z Optimy
 • Formatka edycji towaru:
  • Wyłączono listę EAN do osobnej formatki
  • Dodano opcję włączenia obsługi partii na towarze
  • Dodano opcję ustawienia wymagań cech partii Data wygaśnięcia i Numer seryjny
  • Dodano przycisk wyświetlający cechy zdefiniowane przez operatora
 • Nowa formatka FormArticleLotFeatureDefinitionList z możliwością usuwania/edytowania/dodawania cech
 • Wyświetlanie statusu obsługi partii na towarze w liście towarów
 • Przycisk Cechy w formatce FormArticleStockList otwierający nową formatkę FormArticleStockLotList
 • Obsługa FormArticleStockLotList poprzez argumenty exe
 • GetDocumentStorageList – zwraca również pola ArticleLot
 • ArticleFilter – możliwość filtrowania po ArticleLotEnabled
 • Formatka ArticleLotEdit
 • Dodano funkcję umożliwiającą grupowanie dowolnych GridControl
 • Funkcje zapisujące obiekty w WS zwracają Id z bazy

1.256

 • Pobieranie ustawień partii z atrybutów w Optimie
 • Poprawiono literówkę w polu DocumentStorageItem

1.253

 • Poprawiono błąd z flagą blokowania magazynu podczas synchronizacji dokumentów

1.252

 • Zoptymalizowano funkcje pobierania stanów magazynowych
 • Synchronizacja atrybutów towarów i kontrahentów w WMS z Optimy i XL’a
 • Blokowanie synchronizacji dla magazynów objętych inwentaryzacją

1.251

 • Poprawiono błąd w skrypcie 1884 (uniemożliwiał podniesienie wersji wms)

1.250

 • Dodano możliwość ustawienia funkcji na kolumnach w raporcie inwentaryzacji (domyślnie suma)
 • Dodano wyświetlanie numeru dokumentu, na którym została zeskanowana lokalizacja
 • Zmiany odnośnie pobierania wersji „Preview” (zmieniono adres)

1.246

 • Dodano kanał „Preview” w instalatorze

1.243

 • Poprawiono błąd przy automatycznym usuwaniu dokumentu dla pustych WM
 • Pusty dokument WM nie utworzy automatycznie nowego dokumentu weryfikacji jeśli jest on już zatwierdzony
 • Lista kodów EAN towarów została opisana
 • Automatyczne ustawianie głównej zakładki w FormMenu

1.242

 • Naprawiono niepoprawnie przypisywany SourceWarehouseId do dokumentu weryfikacji

1.241

 • Dodano pole IsLockedByStocktaking do tabeli Warehouse
 • Przekazanie dokumentu INA do realizacji ustawia flagę IsLockedByStocktaking na True
 • Zatwierdzenie inwentaryzacji ustawia flagę IsLockedByStocktaking na False

1.240

1.239

 • Wycofanie wybranych zmian odnośnie atrybutów

1.238

 • Naprawiono konfigurację LockUnknownLocalizations
 • Kompatybilność wsteczna dla lokalizacji i struktury magazynu
 • Wydłużony timeout dla zatwierdzania inwentaryzacji: 120 sekund
 • Poprawna konwersja wartości atrybutów towarów i klientów Optima -> WMS

1.237

 • Poprawa kompatybilności wstecznej z WS
 • Naprawiono synchronizację atrybutów klienta i towarów indeksów Optima -> WMS
 • Dodano synchronizację atrybutów na zasobach w dokumentach
 • Dodano synchronizację atrybutów towarów oraz klientów XL -> WMS
 • Dodano komunikat o zapis magazynu wirtualnego przed dodaniem do niego regionów z magazynu powiązanego

1.236

 • Test builda

1.235

 • Usunięcie animacji listy regionów magazynów wirtualnych
 • Zmieniono tekst „Dodaj zaznaczone” na „OK” w formatce dodawania regionów do magazynu wirtualnego
 • Zmieniono ikonę przycisku „OK”
 • Podwójne kliknięcie na region w formatce dodawania regionów doda region do magazynu wirtualnego
 • Zaznaczenie regionu lewym klawiszem myszy w formatce dodawania regionów pozwala na dodanie go za pomocą przycisku OK
 • Poprawiono synchronizacje dokumentów+ dla XL. Po synchronizacji do ERP ustawiany jest na dokumencie WMS ForeignId oraz DocumentNumber (brak tych informacji uniemożliwiał anulowanie dokumentu w XL)
 • Zadanie anulowania dokumentu zwraca informacje (id, type) o anulowanym dokumencie
 • Zadanie synchronizowania dokumentu zwraca informacje (id, type) o synchronizowanym dokumencie

v1.234

 • Poprawiono kompatybilność wsteczną UI
 • DoTask_SynchronizeWaybill2 obsługuje synchronizacje także po evencie zmiany na dokumencie domyślnie szuka numeru listu w atrybucie 'NR LISTU’

v1.233

 • Atrybut exe -formhelp wyświetlający formatkę z dostępnymi polami filtrów
 • Argumenty exe nie wymagają już ’?’ aby ustawić flagę Specified
 • Formatka otwarta przez argument exe nie chowa się już pod oknem WMS’a uniemożliwiając korzystanie z programu
 • Przyciski filtrów FormArticleStockList nie wyświetlają się już po wywołaniu przez argumenty exe
 • Poprawiona literówka na liście magazynów (wirtualy -> wirtualny)
 • Zmieniona lista regionów wirtualnych
 • Możliwość zaznaczenia wielu regionów prawym klawiszem myszy
 • Możliwość odpięcia regionu od magazynu wirtualnego
 • Możliwość podpięcia regionu magazynu powiązanego do magazynu wirtualnego
 • Poprawa błędu z duplikowaniem dokumentu MM
 • Poprawa błędu z brakiem System.Memory w FuturitiRabbitWorker

v1.232

 • Synchronizacja atrybutów towarów i kontrahentów z Optima
 • Obsługa FormDocumentStorageList przez argumenty exe
 • Synchronizacja atrybutów towarów i kontrahentów z Optima podczas tworzenia nowej instancji WMS
 • Magazyny wirtualne z możliwością dodania regałów
 • Formatka wyświetlająca regiony wirtualne dla magazynów wirtualnych
 • Poprawiono ucinanie kodu atrybutu w podglądzie atrybutów dokumentów
 • Możliwa jest edycja pola numeric value w formatce edycji konfiguracji

v1.231

 • Pobieranie z Optimy dodatkowych eanów które są wybrane w jednostce głównej

v1.230

 • FuturitiStocktaking – Poprawiono błąd z przenoszeniem hasła z kreatora do pola login w konfigu ,loginu z kreatora do pola hasło w konfigu
 • FuturitiStocktaking – dodano konfiguracje modułów z Optimy

v1.228

 • Poprawiono błąd z dublowaniem się jednostek pomocniczych

v1.227

 • Okienko informacji skopiowania EAN
 • Obsługa otwierania formularzy przez atrybuty exe
 • Kopiowanie EAN prawym klawiszem myszy
 • Zoptymalizowano pobieranie miniaturki w formatce edycji towaru
 • Naprawiono niepoprawnie pobierany filtr w formatce FormArticleStockList

v1.226

 • Poprawiono błąd związany z filtrowaniem danych z tabeli WarehouseWarehouseRegion

v1.225

 • Aktualizacja do Comarch ERP Optima 2021.0.1
 • Dodano listę atrybutów towarów i klientów

v1.224

 • Web-Service : usuwanie magazynów

v1.222

 • Pobieranie danych z tabeli WarehouseWarehouseRegion

v1.221

 • Sprawdzanie czy zostały wprowadzone jakieś zmiany w magazynie

v1.220

 • Dodano nową ikonę skrótu dla kolektora
 • Dodano możliwość dodania oraz edycji magazynu
 • Tylko uprawiony użytkownik może dodawać i usuwać magazyny

 

v1.215

 • GenerateWZByReleaseMP – Dodano kopiowanie opisu z dokumentu źródłowego (DB 1862)

v1.213-214

 • Poprawiono problem z wyświetlaniem atrybutów na PM dodanym z PM+
 • Poprawki w generowaniu MP 
 • Poprawki w instalatorze
 • [AlpolWMSIntegrator].[GetDefaultPrinterByDocumentPrint] działa też w Optimie

v1.212

 • Rozwiązany problem z błędnym znakiem w ścieżce.

v1.211

 • Automatyczna instalacja procesu do wydruku etykiet z pliku
 • Automatyczna instalacja procesu do wydruku etykiety zastępczej

v1.210 

 • Aktualizacja procesów:
 • FuturitiWMS – Generowanie WZ na podstawie MM MP

v1.209

 • Poprawiono zapis procesów *.AWP na bazę danych (System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException: ‚Unable to determine the principal end of the ‚WorkflowModel.FK_ProcesDefinitionStepActionParameter_ProcessDefinitionParameter’ relationship. Multiple added entities may have the same primary key.’)

v1.208 

 • Aktualizacja procesów: (Instalator nie zawierał aktualnych wersji)
 • AlpolWMSIntegration – Generowanie MP kompletacji (komasacji) dla towarów z górnych półek
 • AlpolWMSIntegration – Generowanie MP przesunięć na pakowanie (bez komasacji)
 • AlpolWMSIntegration – Generowanie MP przesunięć na pakowanie (z komasacją)
 • AlpolWMSIntegrator – Weryfikacja stanów magazynowych w WMS dla zamówień (po zatwierdzeniu)
 • Poprawa literówki IsWholesaleOrer -> IsWholesaleOrder
 • Dodanie funkcji IsWholesaleOrder (jako standard)

v1.207

 • Podniesiono FluentCommandLineParser do wersji 1.5.0.20
 • Rozwiązano problem z pustym hasłem do operatora

v1.206

 • Blokada zmiany konfiguracji po zalogowaniu w FuturitiStocktaking

v1.205

 • Rozwiązano problem z testowym logowaniem podczas instalacji

v1.204

 • Działa z XL w wersji 20202

v1.203

 • Poprawiono wielokrotne powstawanie wpisów „POZYCJA ORYGINALNA” w logu (zmniejszona objętość bazy danych)
 • Poprawiono skrypty instalacyjne (niemożliwa instalacja w niektórych scenariuszach np. gdy już istnieje schemat AlpolWF, funkcja SplitString, GetStockQuantityWithReservation)

v1.202

 • Poprawiono błąd zwracający pusty obiekt podczas wskazywania osoby do odczytu kontrolnego
 • zmiana w PK2 od wersji 1.10.0.0 Podczas automatycznej aktualizacji podmienią się też workery zawierające _ w nazwie np AlpolWorkflowPowerKeeper2_WMS.exe

v1.201

 • OTRS 2020081910000591
  –Wyłączam logowanie w apm requestów Apm_DiagnosticSubscriber_Http bo jest problem z wyciekiem pamięci

v1.200

 • Dodano opcje skanowania na dokumencie „DS//Accept” – akceptuj dokument bez potwierdzenia (pozostale komunikaty sa wyswietlane zgodnie z logika), „DS//AcceptConfirm” – akceptuj dokument z pytaniem o potwierdzenie. Opcje te sa rownowanze z kliknieciem przycisku „Akceptuj” na formatce

v1.199

 • AlpolWorkflowPowerKeeper2 podczas błędu konfiguracji ścieżki do workera inne workery sie odpalają a błąd leci na kibane , wcześniej blokowało odpalania innych workerów i błąd był w konsoli , dostępne do wersji PK2 1.9.0.0

v1.197

 • Poprawki dla AlpolXlConnect2 w wersji 2019.3
 • Podniesienie wersji Elastic.Apm z v1.6.0 na v1.6.1

v1.195

v1.194

 • Zmiana z AlpolOptimaConect na FuturitiOptimaConnect

v1.193

 • Optima 2020.7.1
 • Wyłączenie APM w UI (wymaga dostosowania do nowych zmian)

v1.191-192 

 • Poprawki do APM oraz System.Memory

v1.190

 • Dodano komunikat „Ten dokument powinien być zrealizowany w całości” – podczas zatwierdzania nie w pełni zrealizowanych dokumentów dla dokument oznaczonych jako „Realizuj w całości” (patrz zmiana w wersji v1.189)
 • APM – rozbudowa wykrywania środowiska

v1.189

 • Procedura GenerateWZByReleaseMP dodatkowo ustawia atrybuty kurierów (‚KURIER_DLU’, ‚KURIER_NIE’, ‚KURIER_SZER’, ‚KURIER_WAGA’, ‚KURIER_WYS’, ‚INPOSTGABARYT’), w zależności od wartości atrybutu ‚SPOSÓB DOSTAWY’ / ‚Dostawa’ (‚Paczkomaty Allegro’, ‚Kurier InPost’, ‚Kurier DHL’, ‚Paczkomaty 24/7’) – zmiana działa jeżeli takie atrybuty są już dodane na bazie
 • Optymalizacja WF – zduplikowane zdarzenia (XL)
 • Ograniczenie czasu ponawiania akcji „VerifyDocumentStorageItemsLocalization” (naniesienie na pozycje dokumentu położeń) do 7dni
 • Flaga na dokumencie „Realizuj w całości”, wymusza zrealizowanie wszystkich pozycji na dokumencie. Flaga automatycznie będzie dodawana do WM, które powstało z RWS (ERP Optima).
 • APM – dla workerów oraz workflow

v1.188

 • Optima 2020.6.1
 • Procedura GenerateWZByReleaseMP dodatkowo ustawia atrybuty kurierów (‚KURIER_DLU’, ‚KURIER_NIE’, ‚KURIER_SZER’, ‚KURIER_WAGA’, ‚KURIER_WYS’, ‚INPOSTGABARYT’), w zależności od wartości atrybutu ‚SPOSÓB DOSTAWY’ (‚Paczkomaty Allegro’, ‚Kurier InPost’, ‚Kurier DHL’, ‚Paczkomaty 24/7’) – zmiana działa jeżeli takie atrybuty są już dodane na bazie
 • Dostosowanie workerów do pracy w kilku grupach zarządzanych niezależnie przez moduł PowerKeeper2
 • Limit wykonywania tasków (DocumentDeletedInERP, DocumentDeletedInWMS, SynchronizeWaybill, SynchronizeWaybill2) 10 dni

v1.187

 • Numer listu przewozowego przenoszony na podstawie FGUID będzie kopiowany tylko na dokumenty powiązane z zamówieniem (OrderForeignId IS NOT NULL)

v1.186

 • W akcji „DocumentRealizedInWMS” (ERP XL) dla dokumentu MP niepowiązanego z ZS występował błąd podczas dodawania zdarzenia.
 • Podczas generowania MP wydania (akcja GenerateReleaseMPByCompletation i GenerateReleaseMP), przy dużej ilości pozycji mógł występować błąd (deadlock lub timeout). Dotyczy ERP Optima.

v1.185

 • Zmiany w danych eventów dodawanych po zrealizowaniu dokumentu MP

v1.184

 • Zaznaczenie/odznaczenie opcji xSale podczas instalacji, aktywuje/dezaktywuje proces „RabbitMQ – eksport zdarzeń do xSale” po stronie wms

v1.183

 • Występował błąd w pliku konfiguracyjnym WebService Web.config. poprawka.

v1.182

 • Zmiany w akcji RelocateSupply (rozmieszczenie dostawy po przyjęciu):
  • Uwzględnienie dokumentów dla których rozpoczęła się już realizacja po stronie WMS (istnieją dokumenty powiązane z RO).
  • Poprawa w wyliczaniu istniejących stanów na magazynie przyjęcia

v1.180

 • Podłączenie zaktualizowanej wersji FuturitiUpdaterProcess (poprawka związana z aktualizacją biblioteki RabbitMQ)

v1.179

 • Dodano atrybut w WMS „OPIS-ZAMÓWIENIE”  (DB 1754)
 • Dodano w konfiguracji możliwość włączenia powiadomienia o wartości atrybutu „OPIS-ZAMÓWIENIE” podczas otwierania dokumentu. Konfiguracja w z poziomu WMS UI odpowiedni wpis „AttributeNotification” (zmiana kolejności z -1 na inną >= 0)
 • Task GenerateReleaseMP dodatkowo ustawia wartość atrybutu „OPIS-ZAMÓWIENIE” na opis zamówienia z ERP (Optima/Xl)

v1.178

 • Instalator – okno zaawansowane – usunięcie ścieżki do PowerKeeper 1
 • RabbitMQ.Client aktualizacja do wersji 6.0 (rozwiązanie problemu niedziałających workerów gdy nie działał RabbitMQ (brak miejsca na dysku, timeout))

v1.177

 • Instalator – okno zaawansowane – inicjalizacja wyboru folderu na wskazaną ścieżkę
 • Instalator – okno zaawansowane – dodano wybory ścieżek dla pozostałych procesów

v1.176

 • Automatyczna realizacja PZKOR rozbija na PM/WM w WMS (Optima, z włączonymi korektami na plus)

v1.175

 • Poprawa pobierania pola pakowania o najniższym obłożeniu podczas generowania MP. Mógł występować błąd: Nie znaleziono położenia pakowania względem obłożenia. WarehouseId=X PackingField=1

v1.174

 • Dodawanie zdarzeń w ERP XL po zrealizowaniu dokumentu MP w WMS

v1.173

 • UI FIX: nie da się zmienić kolumny sortowania

v1.172

 • Optima 2020.5.1

v1.171

 • Poprawki dotyczące wstrzymań (dodano flagę ignoreholds na procesach z holds)
 • Poprawiono: Nie startuje migracja zdjęć w nowej instalacji WMS

v1.167-170

 • Nowy filtr „Pilne” – dokumenty do realizacji z atrybutem „Pilne” o wartości „TAK”
 • Kopiowanie wybranych atrybutów z RO/ZS na wszystkie powiązane dokumenty z danym FGUID. Domyślnie kopiuje się atrybut „PILNE”. Pozostałe można dodać w konfiguracji „AlpolWMS_CopyAttributesByFGUIDAttributeCode”

v1.166

 • Obsługa wstrzymań na ZS (XL, Optima TODO: 001716 + warunki startowe  procesu)

v1.165

 • Dodano powiadomienie (przy otwieraniu dokumentu) „Do jednego ZS przypisanych jest więcej niż 1 dokument MP”
 • Poprawa procesu usuwania zdjęć towarów. Po usunięciu zdjęcia w XL’u nie usuwało się w WMS. Dodatkowo proces usuwania zdjęć będzie automatycznie aktywowany po instalacji
 • Poprawa weryfikacji ilości zrealizowanej na PM/WM wygenerowanych do MM. Występował błąd w przypadku gdy towar był rozbity na inną ilość pozycji na PM i na WM, co uniemożliwiało zatwierdzenie dokumentu.
 • Poprawa błędu przy migracji danych binarnych do WMS (zdjęć). Po wykonaniu migracji nie uruchamiał się automatycznie worker, przez co zadania były przerabiane dopiero po wymuszeniu. (wymagany PowerKeeper2 v1.6.3)

v1.164

 • Obsłużono PZKOR (na plus) dla Optimy z włączoną opcją „Korekty ilościowe na „Plus””

v1.163

 • Poprawa błędu podczas generowania MP wydania (akcja GenerateReleaseMP oraz GenerateReleaseMPByCompletation) gdzie wykonanie kończyło się błędem: Wystąpił przynajmniej jeden błąd.; IE: Obiektu komunikacyjnego System.ServiceModel.Channels.ReliableRequestSessionChannel nie można używać do komunikacji, ponieważ jest w stanie Faulted.

v1.162

 • Rozbudowa i zmiany w procesie weryfikacji stanów magazynowych w WMS po zatwierdzeniu zamówienia lub przyjęciu dostawy w ERP.

v1.161 

 • Weryfikacja dokumentu WM (wydania) gdy zatwierdzamy PM (przyjecie) – dla MP (międzymagazynowego): Uwaga: dla ERP Optima realizacja dokumentów PM i WM musi być spójna ponieważ w optimie wystawiany jest 1 dokument MM (Konfiguracja OnAcceptDocumentPMCheckWM)

v1.160

 • Poprawki w skryptach aktualizujących wersję bazy

v1.159

 • Możliwość oznaczenia lokalizacji jako „Wysokie składowanie”
 • Możliwość oznaczenia lokalizacji jako „Gniazdo komasacji”
 • Proces obsługi komasacji i wydania z uwzględnieniem wysokiego składowania, w oparciu o magazyny wirtualne

v1.158 

 • Dodano nowe pola w strukturze magazynu: Wysokie składowanie oraz Gniazdo komasacji

v1.156

 • Poprawki związane z integracją z Optima 2020.4.1

v1.155

 • Wersja dla Optima 2020.4.1
 • Optymalizacje silnika WF (Usuwanie starych zadań oraz zdarzeń)
 • Dodano mechanizm wstrzymywania zadań dla FGUID (WF)

v1.154 

 • Poprawiono konfiguracje rabbita w instalatorze (ustawianie domyslnej warotsci dla Rabbit Host Name)
 • Dla dokumentów tworzonych w WMS flaga na dokumencie „od netto/brutto” będzie pobierana z danych na kontrahencie z Optimy

v1.151

 • Instalator – poprawki związane ze zmianą ERP Optima/XL podczas jednej sesji z instalatorem
 • Instalator – aktualizacja adresu do instrukcji. Nowy adres
 • Instalator – drobne poprawki i usprawnienia
 • Generowanie dokumentów różnicowych dla INL poprawka dotycząca błędu: „The incoming request has too many parameters. The server supports a maximum of 2100 parameters.”
 • Zmiany w silniku WF (Holds, Testing) – inprogress*

v1.149

 • Instalator dodaje również definicje wymaganych atrybutów (Optima, XL)
 • Poprawiono generowanie WM w ścieżce RO -> MP -> WM -> WZ (Optima). W niektórych scenariuszach mogły się nie nanosić relacje na elementy WM.

v1.148

 • Konfiguracja UI – poprawiono sposób wyświetlania i edycji wybranych wpisów na konfiguracji
 • W instalatorze dodano flagę czy robić kopię zapasową
 • Poprawiono komunikat podczas dodawania operatora (gdy jest duplikat)
 • Rozszerzono informacje o instancji oraz ilości licencji (okno logowania -> wersja -> twoja wersja )

v1.147

 • Dodano opcje na użytkowniku „Generuj weryfikacje (AI Premium)”
 • Zlecanie do automatycznej weryfikacji dyspozycji wymaga: konfiguracja „Procent automatycznej weryfikacji” + flaga „Generuj weryfikacje (…)” na operatorze)

v1.146

 • Zlecanie do automatycznej weryfikacji dyspozycji (konfiguracja „Procent automatycznej weryfikacji”)
 • Nowy moduł w licencjonowaniu „AI Premium”

v1.145

 • Sprawdzanie podczas instalacji WMS czy opcja „kopiowanie atrybutów z korekt” jest wyłączona w Optimie (wyświetlanie ostrzeżenia jeżeli włączone)
 • Okno konfiguracji domyślnie uruchomia się w trybie filtrowania (nie skanowania)
 • Ukrycie niepotrzebnych wpisów (wartości tymczasowe) na liście konfiguracji
 • Dodanie konfiguracji „Procent automatycznej weryfikacji” (tylko konfiguracja, funkcjonalność v1.146)

v1.143

 • Zapamiętywanie ustawień sortowania pozycji na dokumentach (fix)

v1.142 

 • Na oknie weryfikacji dyspozycji ukryto przycisk lokalizacje
 • Zmiana nazwy zakładki z „Inw.” na „Inne” oraz z „Konf” na „Opcje”
 • RealizationDoubleClick – dodano do konfiguracji w UI
 • Dodano komunikat na RabbitMQ z informacja o weryfikacji dyspozycji (FuturitiRabbitWorker)
 • Dodano wybór operatora realizującego podczas dodawania dyspozycji

v1.141

 • Weryfikacja dyspozycji

v1.138

 • Zmiany w inwentaryzacji pozycji. Stan przesyłany do ERP XL jest jako całkowity z WMS a nie tylko z inwentaryzowanej pozycji

v1.137

 • Poprawa skryptów sql wersji

v1.136

 • Poprawa skryptów sql wersji

v1.135

 • Wersja dla Optima 2020.2.1

v1.134

 • Proces usuwania danych binarnych. Po skasowaniu zdjęcia w ERP XL proces kasuje zdjęcie w WMS.

v1.133

 • Dodano informacje o wybranej drukarce na operatorze
 • Proces usuwania danych binarnych. Po skasowaniu zdjęcia w ERP Optima proces kasuje zdjęcie w WMS. (obecnie funkcjonalność działa tylko w Optimie planowana jest także do ERP XL).
 • Poprawki w generowaniu dokumentów różnicowych po inwentaryzacji

v1.131-132

 • Drobne poprawki związane z instalacją

v1.130

 • Dodanie klucza na tabeli AlpolWMS.ArticleBinaryData (DB 1600)
 • VerifyDocumentStorageItemsLocalization – oczekuje na stany magazynowe maksymalnie 14 dni – po tym czasie zadanie nie będzie sprawdzać stanów magazynowych dla danego dokumentu.
 • Jeżeli wystąpi błąd stanów towarowych podczas synchronizacji dokumentu do ERP Optima to zadanie będzie ponawiane (problem chwilowego braku stanów np. dokumenty w buforze).
 • Instalator XL – poprawiono błąd Migracja danych – Invalid object name ‚FuturitiWMS.AlpolWMS.Wareshouse’

v1.129 

 • Poprawiono wyświetlanie informacji o zatwierdzonym dokumencie dla „małego okna”

v1.128

 • Opcja konfiguracyjna WMSIntegration_WMRemoveStockReservations przy generowaniu WM do ZS umożliwia usunięcie rezerwacji zasobowej na ZS.

v1.127

 • Na formatce dokumentu zablokowano panel wyszukiwania na elementach (Panel pokazywał się po kliknięciu F3)
 • Instalator – Przed migracją stanów wykonuje się synchronizacja kart towarowych (rozwiązanie dla błędu „Cannot insert the value NULL into column ‚ArticleId’…” -błąd występował gdy do ERP została dodana nowa karta towarowa już po instalacji WMS)
 • Dodano atrybut AlpolErpDocumentId dla ERP – służy do weryfikacji czy atrybut AlpolWmsDocumentId należy do danego dokumentu w ERP, czy został skopiowany w ERP z innego dokumentu
 • Dodano przycisk usuń dla dokumentów z błędami (status -2)

v1.126

 • Dodano proces czyszczenia bazy danych WMS (zmniejszenie zajmowanego miejsca, szybsza praca bazy danych). (DB 1595). Opcje konfiguracyjne FuturitiWMSAutoCleanUpDataBase, FuturitiWMSAutoCleanUpKeepLastDays, FuturitiWMSAutoCleanUpDeleteTopInterval, FuturitiWMSAutoCleanUpHourLimit, FuturitiWMSAutoCleanUpStartHour

v1.125

 • Lista dokumentów – optymalizacja (DB 1585)
 • Lista dokumentów – blokada zmiany filtrowania, gdy oczekuje na odpowiedź
 • Lista dokumentów – poprawiono:  nie da się zamknąć listy gdy trwa przetwarzanie
 • Poprawiono błąd podczas instalacji „The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint „FK_User_Warehouse” (…) column ‚Id’ (…)”
 • FuturitiStocktaking – dla WMS ustawia lokalizacje jako nieokreślone w ERP
 • FuturitiStocktaking – uproszczony widok konfiguracji w trybie WMS
 • FuturitiStocktaking – dodano podsumowanie elementów do wczytania
 • Opcja konfiguracyjna WMSIntegration_CopyDocumentCenterFromOrder, umożliwia wymuszenie kopiowania centrum praw z ZS (ERP XL) na generowany dokument magazynowy

v1.124

 • Obsługa normatywów na magazynach wirtualnych. Odczyt/dodawanie.

v1.123

 • Optima 2020.1.2 

v1.120 

 • Obsługa magazynów wirtualnych na formatce listy dokumentów
 • Rozbudowa akcji synchronizującej nr listu przewozowego z ERP do WMS (SynchronizeWaybill2). Opcja konfiguracyjna WMSIntegration_ShipmentWaybillCopyByFGUIDValue umożliwia kopiowanie nr listu na wszystkie dokumenty z tym samym FGUID.
 • Obsługa procesu przyjęcia dokumentów do korek (ERP XL). Możliwość nadania położenia poprzez opcje konfiguracyjne WMSIntegration_AutomaticRealization_DeliveryFieldForCorrection(PM) oraz WMSIntegration_AutomaticRealization_DeliveryFieldForCorrection(WM)

v1.119

 • Dodanie obsługi procesu rozmieszczenia dostawy z uwzględnieniem komasacji dla ZS hurtowych (ERP XL)
 • Obsługa lokalizacji z magazynów wirtualnych podczas skanowania
 • Dodano kod akcji „Ustaw drukarkę dla operatora”

v1.114

 • Zwiększenie czytelności ostatniej akcji w menu oraz na liście dokumentów
 • Dodano odświeżanie ostatniej akcji po wyjściu z listy dokumentów

v1.113 – Magazyny wirtualne

 • Poprawiono wyliczanie dostępnych stanów magazynowych podczas generowania MP dla RO
 • Zwiększenie priorytetów procesów WMS z „poniżej normalnego” na „normalny” (Instalator)
 • Na liście magazynów poprawiono przycisk „Lokalizacje”, aby zwracał lokalizacje dla zaznaczonego magazynu (do tej pory zwracał dla zalogowanego magazynu, co było niezgodne z wygranym filtrem)
 • Dodano obsługę magazynów wirtualnych w:
  • Lista magazynów
  • Lista lokalizacji
  • Lista stanów magazynowych
 • Dodano powiadomienie, gdy serwer WMS jest w nowszej wersji niż UI

v1.112

 • W instalatorze poprawiono weryfikacje czy można dodać nową instancje (komunikat „Istnieje już instancja powiązana z bazą…”) – sprawdza czy istnieje  podkatalog FutritiWMS: {Dysk}\!Futuriti_Programy\{NazwaBazyDanych}\FuturitiWMS
 • Możliwość zatwierdzenia dokumentu bez realizacji pozycji  (Konfiguracja OnAcceptDocumentWithoutRealization) (DB1529)
 • Zmiany z wyliczeniem stanów magazynowych, obsługa stanów magazynów wirtualnych

v1.111

 • Rozbudowa procedury pobierające stany magazynowe. Obsługa generowania MP na wydanie (pakowanie) dla ERP XL. (Przygotowanie pod magazyny wirtualne)

v1.108

 •  Optima 2020.0.1

v1.107

 • Optymalizacje dotyczące zużycia pamięci UI
 • Poprawa błędu z generowanie dokumentów do korekt

v1.106

 • Poprawki dot. wczytywania inwentaryzacji w XL
 • Moduł inwentaryzacji automatycznie rozpoznaje wersje ERP (operator nie musi podawać w konfiguracji)

v1.103

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający synchronizacje numeru EAN z WMS do Optimy

v1.102

 • Dodano możliwość skanowania dokumentu po Id np „DS//123” (szybsze wyszukiwanie (otwieranie) dokumentu) – wymaga użycia odpowiedniej etykiety
 • Poprawiono błąd „Splash Form is not created”
 • Zmiana uprawnień: edycja użytkownika SOAP tylko dla serwisanta. Użytkownik SOAP nie jest widoczny na liście
 • Poprawiono synchronizacje dokumentów, gdy brak wspólnych atrybutów na bazie WMS-ERP
 • Poprawiono problem z brakiem informacji kto zrealizował dokument (DB 1512)
 • Dodano informacje o błędzie – jeżeli nie powiedzie się nanoszenie lokalizacji z procesu WF na dokumencie WMS (DB 1505)

v1.93

 • Dodanie modułu inwentaryzacji do instalatora
 • Dodanie modułu komunikacji z xSale do instalatora (podczas instalacji zaznacz xSale)
 • FuturitiStocktaking działa na XlConnect2 (obsługa różnych wersji XL)

v1.90 

 • Poprawki w ścieżce gdzie dokument ma ustawioną wartość [ForeignOrderId] i synchronizowany jest do ERP XL przed realizacją (do bufora)

v1.89

 • Ukryto przycisk profile
 • Poprawiono błąd „migracja stanów zamyka aplikacje”

v1.88 

 • Optymalizacja [ResupplyArticleNorm] – na bazie klienta z 3 min do 3 sekund
 • Na formatce generowania struktury magazynu: obsłużono wyjątek, gdzie podwójne  kliknięcie usunięcia obszaru generowało komunikat z błędem. Poprawiono odświeżanie listy lokalizacji po usunięciu obszaru.
 • Poprawka w konfiguracji PK2. Wartość MachineNaem miałą wartość przez co PK2 nie widział uruchomionych Workerów i uruchamiał je w nieskończoność.

v1.86

 • Dodano pytanie czy rozgrupować przy zamykaniu formatki dokumentu zgrupowanego (AlpolWF.Configuration DocumentStorageOnClose_ShowUngroupQuestion)

v1.85

 • Dodano opcję konfiguracyjną (AlpolWF.Configuration) „UserFunctionMaskComparisionMode”. Sposób bitowego porównywania kolumny [UserFunctionMask] i [Number] (tabele [AlpolWMS].[DocumentStorage] i [AlpolWMS].[UserFunction]). 1 lub NULL – [UserFunctionMask] & [Number] != 0, 2 – [UserFunctionMask] & [Number] = [Number]

v1.83

 • Poprawiono błąd występujący podczas synchronizacji dokumentów System.ServiceModel.FaultException: Invalid column name ‚ValueCode’.

v1.79

 • Dodano obsługę PZKOR (z FZKOR) zatwierdzonej po stronie Optimy z poziomu FZKOR (wymaga włączonego procesu „AlpolWMSIntegration – Synchronizacja i realizacja dokumentów (zatwierdzenie)” oraz wpisu w konfiguracji „AUTOMATIC REALIZATION-AFTER CONFIRMATION” dla IntValue 307005. Za lokalizacje domyślną odpowiada opcja „WMSIntegration_AutomaticRealization_DeliveryFieldForCorrection(PM)” (DB 1459) (Konfiguracja po stronie ERP)
 • Dodano zabezpieczenie przed synchronizacją zduplikowanych dokumentów MM. Jeżeli miałoby dość do duplikacji to akcja „DocumentRealizedInWMS”, zwróci błąd. Dotyczy tylko ERP Optima.

v1.78

 • Na liście sesji dodano informacje o maksymalnej ilości dostępnych licencji
 • Uzupełnienia cykliczne ignorują lokalizację z konfiguracji dla ignorowanych ostatnio znanych lokalizacji (konfiguracja: ArticleLastKnownWarehouseLocalizationIgnore lub ArticleLastKnownWarehouseLocalization_IgnoreRegion) (DB 1452)
 • Optymalizacje

v1.73

 • Drobne poprawki

v1.72 (In progress)

 • .NET 4.7.2

v1.70-71

 • Drobne poprawki

v1.69

 • Dodano wybór systemu ERP: Optima lub XL
 • Dodano automatyczne przewijanie loga instalacji podczas instalacji
 • Instalator nie wymaga wcześniejszej instalacji FuturitiWebService

v1.68

 • Zmiany pod wersję 1.69

v1.67

 • Zmiany pod wersje 1.68

v1.66

 • Usunięto skrót klawiszowy F9 zapis widoku

v1.65

 • Optymalizacja wyszukiwania towarów/dokumentów
 • Optymalizacja pobierania stanów magazynowych

v1.64

 • Usunięto problem, gdzie dokument próbował się zatwierdzić po stronie XL, ale jeszcze nie został synchronizowany do XL (WorkflowWorkerAlpolWMSERPXL)
 • Usunięto błąd z instalatora (Cannot insert the value NULL into column ‚AttributeClassId’)
 • Podniesienie wersji DevExpress v18.2
 • Podniesienie wersji .Net 4.5.1 -> 4.5.2
 • Dodano listę sesji użytkowników (licencje)

v1.61-62

 • Poprawki dotyczące xl connecta 2

v1.60

 • Dodano dodatkowe ostrzeżenie podczas zatwierdzania dokumentu INA/INL – w środowisku produkcyjnym dokument ten powinien być zatwierdzony automatycznie przez silnik workflow – dopiero po poprawnym uzgodnieniu stanów magazynowych
 • Dodano kolumnę „Nazwa towaru”  w raporcie inwentaryzacji (DB 1343)
 • Dodano wybór wyświetlania miniaturki na liście pozycji (DB 1361). AlpolWF.Configuration – ThumbnailDisplayMode gdzie IntValue 0 – domyślny sposób wyświetlania, 1 – BinaryDataId ASC, 2 – BinaryDataId DESC, 3 – FileName ASC, 4 – FileName DESC

v1.59

 • W menu instalatora dodano przycisk „Pobierz najnowszą wersje”

v1.58

 • Poprawki dotyczące wstecznej kompatybilności UI z WS
 • Dodawanie odczytu kontrolnego od razu odblokowuje lokalizacje
 • Zmieniono że pusty dokument odczytu kontrolnego nie jest domyślne usuwany przy zamykaniu

v1.57

 • Zmieniono wygląd głównego okna instalatora
 • Zmieniono komunikat „Proszę czekać”- teraz nie zasłania wyskakujących okienek (instalacja)
 • Dodano obsługę niedomenowego użytkownika (instalacja)
 • Dodano lekką wersje instalatora (bez plików). Najnowsze wersje plików pobierane  są po uruchomieniu

v1.56

 • Dodano instalator https://intranet.futuriti.pl/wms/futuritiwms-instalacja/
 • Usunięcie zdarzenia po skasowaniu dokumentu niezwiązanego z ERP (DB 1323)
 • Dodano flagę na magazynie – WMS. W przypadku rozbicia dokumentu MM (Optima) na PM i WM, jeśli jeden z dokumentów jest na magazyn bez wspomnianej flagi, wystarczy zrealizować jeden dokument, aby MM w Optimie zostało zatwierdzone

v1.55 

 • Poprawiono komunikat „Brak zdjęć” podczas otwierania galerii. Teraz nie jest wyświetlany jako błąd tylko informacja.
 • Ustawienie kartoteki jako nieaktywnej w WMS po usunięciu towaru z ERP (DB 1303)

v1.54 

 • Zmiana adresu auto aktualizacji (https) (DB 1298)
 • Inwentaryzacja działa od wersji DB 1291

v1.53

 • Opis inwentaryzacji lokalizacji dostępny jest pod linkiem: https://intranet.futuriti.pl/wms/futuritiwms-inwentaryzacja/
 • Ukrycie profili aplikacji dla magazyniera
 • Weryfikacja czy podano hasło podczas zakładania nowego operatora (hasło jest wymagane)
 • Poprawiono ustawienie filtra po otworzeniu okna konfiguracji (dla profilu aplikacji oraz pełnej konfiguracji)
 • Zwiększono długość pola list przewozowy (DB 1286)
 • Ostatnia znana lokalizacja ignoruje lokalizacje z flagą Pakowanie (WS 2019-02-25)
 • Jeżeli kod i nazwa towaru są takie same – to na pozycji dokumentu wyświetlany jest tylko kod
 • Przycisk Realizacja+ zmieniono na MP+, WM+, PM+ lub INL+  w zależności od kontekstu okna listy dokumentów
 • Dodano inwentaryzacje lokalizacji (dokument typu INL) (DB 1280)
 • Przepięcie na XlConnect2 – szybsze dostarczanie nowej wersji, stabilniejsza praca, łatwiejsze podnoszenie wersji ERP (DB 1275)
  • XL 2016.3
  • XL 2017.2
  • XL 2018.2
  • XL 2019.0

v1.52

 • Poprawiono nieprawidłowy komunikat „Czy anulować przetwarzanie”  podczas pełnego zatwierdzania dokumentu

v1.51

 • Dodano na monitoring informacje o przekroczeniu licencji
 • Działa ze starszymi wersjami WebService (testowane na v1.40 w górę)
 • Dodano informacje o instancji wms – widoczne po zalogowaniu w menu (AlpolWF.Configuration -> WmsInstanceName)

v1.50

 • Poprawiono sposób wyświetlania wersji w menu logowania
 • Dodano informacje o wersji UI na monitoring
 • Lista zmian WMS (Changelog) – nie wymaga już logowania do intranet

v1.49

 • Dodano buźkę na przycisku zaloguj (test aktualizacji po podniesieniu wersji)

v1.48 

 • Dodano aktualizacje UI
 • Komunikat o wygaśnięciu połączenia dodatkowo zawiera szczegóły błędu (przycisk Schowek)
 • Dodano możliwość uruchomienia aplikacji z  parametrem „-formmode„: 320×240
 • 640×480
 • 640x480W
 • 800×480
 • 800x480W
 • 480×800
 • 480x800W
 • windows
 • android
 • custom

v1.47 

 • Dodano opcje do konfiguracji „IsMMEnabled – Czy przesunięcia między magazynowe są włączone”.  Uwaga: MM działają dla synchronizacji z Optimą.
 • W konfiguracji dodano filtr „Wszystkie”
 • Zmieniono wygląd okna wyboru dokumentu: Nowy układ + przycisk MM (jeżeli jest włączona opcja IsMMEnabled)
 • Zmieniono wygląd okna wyboru typu realizacji:
 • Dodano wybór magazynu docelowego dla dokumentu MM (podczas dodawania nowego dokumentu realizacja+)

v1.46 *

 • Możliwość dodania przesunięcia między magazynowego z poziomu interfejsu aplikacji (Realizacja+) (In progress)
 • Nowe zdarzenie w ERP Optima: dodano numer listu przewozowego na dokumencie w Optimie (Domyślnie wyłączone). List może przyjąć postać aaa;bbb;ccc.
 • Dokumenty zgrupowane widoczne są również na listach MP/WM/PM (Do tej pory były widoczne na liście wszystkich dokumentów)
 • Na elemencie dokumentu dodano pasek koloru lokalizacji. Wymaga przypisania koloru do lokalizacji w „Struktura magazynu”

v1.45

 • Poprawiono wyświetlanie formatki do generowania struktury magazynu (usunięto widoczny suwak dla rozdzielczości 640×480)
 • Zamieniono miejscami podpis”Sekcja” <-> „Miejsce” w generatorze struktury magazynu
 • Dodano wybór koloru dla lokalizacji
 • Optymalizacja bazy danych (DB 1193)
  • Raport inwentaryzacji (z 60-70 sekund na 4-6 sekund)
  • Pobieranie stanów
 • Dodanie parametrów do procesu „AlpolWMSIntegration – Relocate Suply” (Przesuwa za pomocą dokumentów MM, towary z magazynu dostaw na magazyn główny i magazyn komasdacji na podstawie brakujących stanów do realizacji RO). (przeniesione wpisy z AlpoWF.Configuration ). Jeden z nich ,RelocateSupplyDocumentOrderMode, określa sposób filtrowania RO (1 = Seria(Wartość domyślna), 2 = Atrybut, 3 = seria i atrybut). Wymagana wersja AlpolWF = 1205, a dla starych instalacji, dowiązania parametrów do procesu. Działa również po staremu uwzględniając wpisy na konfiguracji. (DB 1205)
 • Kody akcji: Usuwanie, dodanie, edycja atrybutu na obiekcie (DB 1207)
 • Oznaczanie dokumentów zgrupowanych atrybutem z nr dokumentu zgrupowanego. Tylko informacyjnie, atrybut ten jest też przenoszony do optimy (DB 1207)
 • Kody akcji: Grupowanie dokumentów PM, MP, WM oznaczone atrybutem ‚USER ID’ o DocumentStateId = 1,2 lub 3.
  • AlpolWMS.ScanAction_GroupUserPMDocuments
  • AlpolWMS.ScanAction_GroupUserMPDocuments
  • AlpolWMS.ScanAction_GroupUserWMDocuments

v1.44

 • Dodano obsługę błędów podczas otwierania okna z listą magazynów

v1.43

 • Tryb „640×480” (dla kolektora) wyświetla zakładki na formatce edycji dokumentu

v1.42

 • W menu głównym poprawiono nieprawidłowe wyświetlanie kodu magazynu (po wejściu w historię towaru)
 • W trybie dla urządzeń dotykowych, usunięto problem z podwójnie zaznaczonymi elementami na listach

v1.41

 • Dodano edytor struktury magazynu

v1.40 

 • Dodano wznawianie połączenie
 • Jeżeli zaznaczymy wszystkie pozycje i jest to top limit listy, to pojawi się znak „plusa” obok ilości – informacja o tym że jest więcej dokumentów (ale są one nie widoczne na liście)

v1.39

 • Poprawki związane z błędami typu „Nieobsłużony wyjątek”
 • Ilość pobieranych elementów dla stanów może być ustawiona niezależnie od pozostałych list (SettingsView.ListTopLimit_ArticleStockList domyślne top 40)

v1.38

 • Dodano możliwość otwarcia dokumentu do podglądu w sytuacji gdy jest on zgrupowany lub realizowany na innym stanowisku

v1.37

 • Dodano możliwość wyświetlenia EANu na pozycji dokumentu (AlpolWF.Configuration)
 • Dodano kreator „Kodów akcji”

v1.36

 • Dodano „Kody akcji”. Skanując odpowiednio przygotowaną etykietę można wykonać zdefiniowaną wcześniej akcje
  • Ustawienie wartości atrybutu na dokumencie
  • Usunięcie wartości atrybutu z dokumentu
  • Usunięcie atrybutu z dokumentu
 • Poprawiono wyświetlanie atrybutu typu flaga (ukryto niepotrzebny combobox)
 • Poprawiono wygląd listy atrybutów na dokumencie
 • Na formatce dokumentu przesunięć miedzy magazynowych dodano wyświetlanie magazynu źródłowego
 • Podczas realizacji dokumentu przy użyciu formatki (tryb F), dodano ostrzeżenie przy zeskanowaniu zbyt dużej ilości np. jeżeli omyłkowo zeskanujemy EAN towaru zamiast wprowadzić ilość. Ostrzeżenie domyślnie pojawia się przy wartości większej niż 10000

v1.35

 • Poprawiono błąd gdzie: podniesienie formatki pozycji dokumentu zmienia lokalizacje pozycji, po opuszczeniu formatki bez jej zatwierdzenia
 • Zablokowano możliwość wpisania ujemnych wartości na formatce normatywów
 • Zmieniono kolor podświetlenia elementów
 • Dodano po kliknięciu w przycisk kopiowanie do schowka „Id”, „Id zewnętrzne” oraz „Numer zewnętrzny” na formatce dokumentu
 • Skanowanie pustego ciągu znaków odświeża listę (do tej pory wyszukiwany był „pierwszy lepszy” obiekt z bazy)
 • Dodano filtr „Wartość atrybutu” – szukający po wartości tekstowej oraz typu int
 • Dodano możliwość wyświetlania powiadomień dla otwieranych dokumentów. Powiadomienia generowane są na podstawie ustawionych atrybutów na dokumencie. Treść powiadomienia jest konfigurowana i może zawierać tekst statyczny, kod atrybutu, wartość atrybutu.

v1.34

 • Dodano możliwość powiązania filtra z operatorem
 • Konfiguracja wyświetla wpisy niezależnie od wybranego operatora na wpsie
 • Zmiana „Operator Id” na konfiguracji nie wywoływała pytania „Czy zapisać zmiany” przy zamykaniu okna
 • Dodano blokadę otwierania dokumentu z innego magazynu
 • Zmodyfikowano wygląd przycisków filtrowania na liście dokumentów. Dodano wybór filtra z listy

v1.33

 • Optymalizacja skanowania dokumentu po numerze dokumentu, liście przewozowym, numerze EAN

v1.32 

 • Dodano filtr na stanach towarowych

v1.31

 • Zablokowano możliwość realizacji dokumentu, który został zgrupowany
 • Poprawiono błąd, gdzie otwieranie dokumentu zgrupowanego zmieniało status zatwierdzonego, powiązanego dokumentu
 • Uszczelniono dodawanie/edycje norm dla kierownika i serwisanta
 • Dodano obsługę atrybutów typu lista

v1.30

 • Poprawki odnośnie komunikatów podczas zamykania dokumentu (usuwanie, czyszczenie realizacji – po potwierdzeniu wymagało dodatkowego kliknięcia z potwierdzeniem zamknięcia dokumentu). Powinno też rozwiązywać problem „Nie można uzyskać dostępu do usuniętego obiektu”
 • Zablokowano możliwość logowania na nieaktywnego operatora (wymaga podniesienia webservice)
 • Przyśpieszono działanie listy dokumentów (DB)
 • Filtr na liście dokumentów może zawierać dodatkowy @SearchText – jest to wartość wpisana do filtra przez operatora. Może to być wykorzystane np. do szukania po opisie dokumentu:  „Description like ‚%’ + @SearchText + ‚%’ „
 • Dodano opcjonalny ekran powitalny (do włączenia w konfiguracji UserShowLastLoginInfo) 
 • Na liście historii towaru dodano filtr: „Wszystkie”, „MP”, „WM”, „PM”

v1.29

 • Poprawiono mechanizm przechodzenia na kolejną pozycje do skanowania
 • Po otwarciu dokumentu, zawsze pierwsza pozycja jest aktywna (niezależnie od wybranego sortowania pozycji)
 • Dodano do AlpolWF.Configration „ItemHtmlDisplayStringFormat” – opcja pozwala zmienić domyślne formatowanie wyświetlania pozycji np. na usunięcie wyświetlania nazwy towaru.
 • Dodano pasek postępu kolekcjonowania dla dokumentów MP oraz GMP
 • Zmieniono kolor pozycji o statusie „Pobrane” z „Jasny zielony” na „Zielony” (Kolor „Jasny zielony” był słabo widoczny na niektórych kolektorach). Dodatkowo jeżeli pozycja jest pobrana w całości – obok ilości widoczna jest literka (P).
 • Na nagłówku dokumentu dodano informacje o operatorze realizującym dany dokument

v1.28

 • Zmiany w uprawnieniach usuwania dokumentów. Dokumenty mogą być usunięte przez kierownika lub serwisanta. Magazynier może usunąć tylko dokumenty przypisane do niego, w statusie „Realizacja+”.
 • Poprawki dotyczące blokady otwierania dokumentu na różnych stanowiskach (DB 929)

v1.27

 • Nieaktywny przycisk „OK” na formatce skanowania, jeżeli zeskanowana ilość to 0
 • Do nagłówka dokumentu dodano pole „Numer zewnętrzny” (widoczne tylko gdy uzupełnione)
 • „Id zewnętrze” w nagłówku dokumentu wyświetla wartość
 • Poprawka zatwierdzania GMP (działa przepisanie ilości pobranych do zrealizowanych dla trybu skanowania różnego od „1”, gdy ilości pobrane 0)

v1.26

 • Dodając nowy dokument w WMS (Realizacja+) przepisywana jest „funkcja operatora” na dokument

v1.25

 • Literówki w komunikatach
 • Poprawki dotyczące realizacji
 • „F MAX” – na pozycjach zrealizowanych ustawia ilość zeskanowaną = 0
 • „LF 1” oraz „LF MAX” – po zatwierdzeniu ilości 0 otrzymujemy komunikat zwrotny

v1.24

 • Zablokowano możliwość zmiany lokalizacji podczas realizacji dokumentu – jeżeli na nowo wybranej lokalizacji nie ma wystarczającej ilości
 • Optymalizacja silnika WMS
 • Dodano nowy tryb skanowania: „LF 1” oraz „LF MAX”
 • Dodano przycisk na liście dokumentów „Zaznacz wszystko”. Przycisk jest widoczny po zaznaczeniu min. jednej pozycji.
 • Dodano opcjonalne potwierdzenie zamykania formatki dokumentu w trakcie realizacji. Domyślnie wyłączone (AlpolWF.Configuration -> DocumentCloseConfirm)
 • Dodano potwierdzenie grupowania/drukowania/blokady dokumentów w menu zaznaczeń dla listy dokumentów

v1.23

 • Ilość pozycji na liście dokumentów widoczna jest również dla magazyniera ale dopiero po przefiltrowaniu do danego towaru (zmiana z v1.22)
 • Poprawiono układ elementów na liście dokumentów
 • Zablokowano możliwość zmiany rozmiaru okna w trybie pracy na urządzeniu mobilnym

v1.22

 • Na liście dokumentów dodano filtr „po towarze”. Aby go użyć należy zeskanować towar na liście dokumentów.

v1.21

 • Dodano możliwość edycji atrybutu na dokumencie (prototyp, wymaga jeszcze drobnej tapicerki (optymalizacje, które wymagały by podniesienia całości WMS), ale może działać produkcyjnie). Edycja: TAK/NIE, Liczba, Tekst

v1.20

 • Dodano blokadę wielokrotnego uruchomienia aplikacji
 • Dodano ikonę aplikacji

v1.19

 • Optymalizacje aplikacji
 • Usunięto efekt „migotania” podczas otwierania formatki

v1.18

 • Zapamiętywanie wielkości okna – na czas trwania sesji programu. Po restarcie zostanie przywrócona domyślna wielkość
 • Zmiana domyślnego widoku głównego menu. Organizacja, ikony, dodano przycisk „Profile”

v1.17

 • Przeniesienie changelog’a na stronę intranet
 • Dodano zapamiętywanie sortowania na liście oraz edycji dokumentu
 • Usprawniono zaznaczanie pozycji po zeskanowaniu (w trakcie realizacji dokumentu). Po realizacji częściowej pozycji zaznaczana jest pozycja zeskanowana, po realizacji całkowitej pozycji zaznacza jest pierwsza pozycja na liście.

v1.16

 • Lista towarów została przefiltrowana do towarów aktywnych (niearchiwalnych)

v1.15

 • Dodano nagłówek okna (widoczny gdy nie wprowadzono tekstu skanowania/wyszukiwania)
 • Zoptymalizowano otwieranie nowych okienek
 • Czyszczenie lokalizacji po zrealizowaniu pozycji (do włączenia w konfiguracji – globalnie lub dla wskazanego typu dokumentu/operatora)

v1.14

 • Dodano usuwanie definicji wydruku
 • Dodano możliwość wyboru wydruku podczas drukowania (lista towarów, dokumentów oraz lokalizacji)

v1.13

 • Poprawki/usprawnienia dot. norm
 • Wyświetlanie normy w msgbox dla towaru
 • Dodano filtry na liście elementów dokumentu

v1.12

 • Dodano na edycji dokumentu: F2 – wyświetla info o produkcie (kod, ean, pełna nazwa, ostatnia znana lokalizacja) F3 – zmienia domyślną wysokość wiersza
 • Usprawniono działanie funkcji operatora (nie wymaga restartu aplikacji po zmianie)

v1.11

 • Zmiany związane z wydrukami

v1.10

 • Dodano nowy mniejszy widok elementu na dokumencie – zmiana widoku pod klawiszami F1 F2 (zmiana jest zapisywana per użytkownik po kliknięciu w przycisk zmaknij)
 • Dodano zapis i odczyt interfejsu użytkownika (napisz ‚-help’ w polu skanowania aby poznać dostępne komendy)
 • Dodano konfiguracje do interfejsu użytkownika

v1.8

 • Zmieniono domyślny układ menu
 • Dodano listę lokalizacji
 • W głównym menu programu dodano przycisk lokalizacje (dla magazynu z kontekstu użytkownika)
 • Na liście magazynów dodano przycisk lokalizacje (dla wybranego magazynu z listy)
 • Na liście dokumentów dodano wybór kolumny sortowania
 • Na liście dokumentów dodano możliwość zaznaczania wielu dokumentów
 • Na liście dokumentów dodano grupowanie
 • Na liście dokumentów dodano blokady
 • Na liście dokumentów dodano drukowanie
 • Na liście dokumentów kierownik widzi ilość pozycji dla danego dokumentu
 • Na liście dokumentów usunięto kody magazynów (informacja zbęda jeżeli lista jest ograniczona do magazynu, na którym pracujemy)
 • Na liście dokumentów dodano wyświetlanie kodu kontrahenta (do włączenia w konfiguracji)
 • Na formatce potwierdzenia zeskanowanej ilości poprawiono działanie przycisku MAX
 • Dodano formatkę edycji towaru (z możliwością zmiany EAN z poziomu WMS – wymaga wgrania procesu)
 • Dodano zablokuj/odblokuj dokumenty

v1.7

 • Dodano obsługę: Comarch ERP Optima

v1.6

 • Poprawiono zatwierdzanie INA

v1.3-v1.5

 • Poprawki dot. skanowania na dokumentach

v1.2

 • Poprawiono wyświetlnie na pasku start, w trybie pracy dla windows
 • Blokada nieokreślonych lokalizacji przy inwentaryzacji (konfigurowalne)
 • Poprawiono datę na raporcie inwentaryzacji
 • Dodano przycisk z listą towarów na dokumencie
 • Ukryty przycisk ‚Max’ przy potwierdzaniu zeskanowanej ilości dla realizacji +

v1.1

UI:

 • Dodano moduł inwentaryzacji
 • Na formatce dokumentu dodano możliwość wyboru rodzaju skanowania (1, MAX, F 1, F MAX)
 • Dodano nowy tryb skanowania (F) – formatka z potwierdzeniem zeskanowanej ilości
 • Dodano sortowanie pozycji dokumentu (kolumna, rosnąco/malejąco) – klik na przycisku z iloścą pozycji na dokumencie
 • Dodano usuwanie pozycji na dokumentach (zaznaczamy pozycje i klikamy DELETE na klawiaturze)
 • Czyszczenie zeskanowanej lokalizacji poprzez kliknięcie w przycisk z informacją o aktualnej lokalizacji. W poprzedniej wersji należało kliknąć w przycisk „Skanuj/szukaj”
 • Podczas zamykania dokumentu, dodano pytanie czy usunąć dokument – dla dokumentów ‚Realizacja +’, bez pozycji
 • Dodano listę towarów z wyborem – jeżeli podczas realizacji dokumentu skanowanie zwraca więcej niż jeden towar
 • Zmieniono logo Alpol w menu
 • Zmieniono układ menu
 • Dodano changelog

DB:

 • Dodano powiązanie pomiędzy dokumentami WMS (Dokument źródłowy, INA, INO…)

 

Czy ten artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Jak możemy usprawnić ten artykuł?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Czy potrzebujesz pomocy?
Spis treści

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti? Wypełnij poniższy formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.