fbpx
Spis treści

Konfiguracja (opis pozycji)

Opis pozycji znajdujących się pod klawiszem KONFIGURACJA w zakładce OPCJE:

Kreatory

Kreator obsługi korekt

Konfiguracja korekt (tylko w connectorze)

Kreator procesów

Kreator procesu wydań dla poszczególnych źródeł danych z ERP ( tylko w connectorze)

Magazyny oraz procesy

AllowPartialOrderFulfilment

Czy dopuszczalna jest częściowa realizacja zamówienia.
Dokumenty MP/WM zostaną wygenerowane na dostępne
ilości stanów. Zamówienie w ERP musi dopuszczać realizację częściową.

AlpolWMS_Completation MagSymbol

Symbol Magazynu Kompletacji

AlpolWMS_Release

WarehouseStockSymbol Domyślny magazyn wydań

AlpolWMS_SaleMagSymbol

Domyślny magazyn sprzedaży

AlpolWMS_SupplyMagSymbol

Domyślny magazyn dostaw

Automatic realization-after buffer

Automatyczna realizacja dokumentu po dodaniu dokumentu do bufora. IntValue = typ dokumentu

Automatic realization-after confirmation

Automatyczna realizacja dokumentu po zatwierdzeniu dokumentu. IntValue = typ dokumentu

AutomaticTwoStepProcessRestart

Automatycznie ponawiaj taski na generowanie dokumentu
MP do RO w procesie dwuetapowym (tylko w connectorze)

GenerateCompletationReservation

Czy generować rezerwację na towary z dolnych półek
jeżeli wymaga jest kompletacja (komasacja) z górnych półek

WM_MP_SourceStocks_ExcludeIgnoredLocalization

Czy pobierać stany na wydaniach z wykluczeniem ignorowanych lokalziacji

SplitWMItemsByBatch

Czy podczas synchronizacji WM (do ZS) w XLu pozycje mają
być podzielone zgodnie z dostępnymi partiami

IsMMEnabled

Czy przesunięcia między magazynowe są włączone

WMToZSTakeWmsQuantity

Czy przygenerowaniu WM do ZS brane mają być ilości:
0 – z dokumentu ZS, 1 – z WM zrealizowanego z WMS

SynchronizeMPDocuments

Czy synchronizować dokumenty MP

ResupplyArticleNorm_ExcludeDeliveryField

Czy wykluczać adresy dostaw podczas generowania uzupełnień cyklicznych

Connector_EnableInnerOrder

Czy aktywować proces synchronizacji zamówień wewnętrznych w Futuriti Connector

ClearLocalizationAfterItemRealized

Czyszczenie lokalizacji po zrealizowaniu pozycji –
IntValue – 1 – wlaczone 0 – wylaczone;
IntValue2 – typ dokumentu (null – domyślnie); AccountId – operatorId

DocumentStorageClearRealization_ClearRealizationType

ResupplyArticleNorm_ExcludedLocalizationList

Dodatkowe wykluczone lokalizacje (IntValue)

WMSIntegration_DefaultMPMM DocumentRealizationType

Domyślny typ realizacji ustawiany na dokumentach MP (międzymagazynowych)
generowanych do WMS na poziomie integracji. Dopuszczlane wartości zgodne
z typem enum „AlpolInterface.Enums.DocumentStorageRealizationTypes”

WMSIntegration_DefaultMP DocumentRealizationType

Domyślny typ realizacji ustawiany na dokumentach MP (wewnątrzmagazynowym)
generowanych do WMS na poziomie integracji. Dopuszczlane wartości zgodne
z typem enum „AlpolInterface.Enums.DocumentStorageRealizationTypes”

WMSIntegration_GenerateReleaseMPTryMergeMP

Flaga czy podczas generowania MP na pakowanie scalać MP. WMS musi posiadać skonfigurowany wirtualny magazyn komasacji powiązany z magazynem głównym wraz z lokalizacją gniazda komasacji. Po realizacji dokumentu MP z wysokiego składowania na gdniazdo komasacji lub gdy stany na regałach i komasacji spełniają ilości na zamówieniu:

0 –  Podczas generowanie dokumentów MP na pakowanie zostaną wygenerowane dwa dokumenty. Jeden MP z magazynu komasacji (gniazda komasacji) na pakowanie oraz drugi MP z regału na pakowanie na magazynie głównym. Proces przejdzie de generowania WM dopiero po zrealizowaniu obu dokumentów.
1 – Zostanie wygenerowany pojedynczy dokument MP z położenia gniazda komasacji magazynu wirtualnego i regałów tylko na magazynie głównym

AlpolWMS_Release WarehouseStockSymbol

Kod magazynu z którego brane są stany podczas generowania MP wydania
(po zatwierdzeniu ZS). Jeżeli nie podano to brany jest magazyn z ZS.
Możliwe jest podanie wielu magazynów (wiele wpisów konfiguracyjnych)

VerifyDocumentStorageItems Localization_SetLocalizationFromErp

Nanoszenie lokalizacji 1 do 1 z ERP. Wymaga podania nazwy bazy danych z ERP w
StringValue. IntValue decyduje przy opcja jest włączona (tylko w XL)

SetLocalizationFromWMS

Nanoszenie lokalizacji z WMS (usuwa stare pozycje)

OnAcceptDocumentPMCheckWM

Weryfikuj dokument WM (wydania) gdy zatwierdzamy PM (przyjecie) – dla MP (międzymagazynowego):
IntValue – 0 Brak weryfikacji 1 – zablokuj gdy sa roznice w realizacji.
Uwaga: dla ERP Optima realizacja dokumentów PM i WM
musi być spojna ponieważ w optimie wystawiany jest 1 dokument MM

WMSIntegration_DefaultMP DocumentRealizationType

WMSIntegration_Generate ReleaseMPTryMergeMP

VerifyDocumentStorageItems Localization_SetDefaultLocalization

Nanoszenie lokalizacji

AutoVerificationPercent

Procent automatycznej weryfikacji

UserFunctionMaskComparisionMode

Sposób bitowego porównywania kolumny [UserFunctionMask] i [Number] (tabele [AlpolWMS].[DocumentStorage] i [AlpolWMS].[UserFunction]).
1 – [UserFunctionMask] & [Number] != 0,
2 – [UserFunctionMask] & [Number] = [Number]

Connector_ConfirmMMDocumentAfterWMRealization

Jeżeli dokument WM zostanie zrealizowany na magazynie WMS a magazyn docelowy dokumentu PM nie jest magazynem WMS to dokument MM w systemie ERP zostanie zatwierdzony. Dotyczy instalacji z Connectorem.
1 – Dokument MM jest zatwierdzany
0- Dokument MM nie jest zatwierdzany

WorkerProxyType

Jakiego serwisu używać jako dostawca danych w workerach WMS: 0 – WebService, 1 – WMS API (domyślnie)

 

 

Realizacja dokumentów

RealizationDoubleClick

Realizuj pozycję dokumentu poprzez podwójne kliknięcie

OnAcceptDocumentWithoutRealization1

Co zrobić gdy operator akceptuje dokument bez zrealizowania żadnej pozycji:
IntValue2 – typ dokumentu IntValue – 0 domyślnie
1 – pytanie czy akceptować bez realizacji?
2 – pytanie czy zrealizować automatycznie całość?

DocumentRealization_LockTime

Czas blokowania dokumentu po rozpoczeciu realizacji przez operatora

Over-limit realization

Czy umożliwiać przekraczanie ilości określonej na pozycji. (IntValue 1|0).
W IntValue2 należy określić typ dokumentu. Nie dotyczy realizacji +

AttributeNotification

Formatka konfiguracji powiadomień

LockUnknownLocalizations

Czy blokować lokalizacje nieokreślone (IntValue 1|0). W IntValue2 należy określić typ dokumentu

DocumentStorageOnClose_ShowUngroupQuestion

Pytaj o rozgrupowanie dokumentu przy wyjściu
(jeżeli GMP zgrupowany nie został zrealizowany w całości)

AutoRealizeMpElement OnDestinationSpecified

Jeżeli skolekcjnonowano całość i jest podana lokalizacja docelowa na elemencie
to nie wymagany jest skan lokalizacji docelowej, pozycja zostanie automatycznie zrealizowana

AllowERPDocumentMissingArticleRealization

Czy zezwalać na skanowanie towarów, które nie znajdowały się na oryginalnym dokumencie w ERP. Opcja działa tylko dla Subiekt GT

Personifikacja UI

DocumentHtmlDisplayStringFormat

Format tekstu danych dokumentu na liście dokumentów, domyślny jeśli puste

ItemHtmlDisplayStringFormat

Text format pozycji na dokumencie
np. „{QuantityDisplay} – <b>{ArticleCode}</b> – {ArticleName}”

CustomerVisible

Widocznosc kontrahenta – domyślna (0 – wyłączone, 1 – kod, 2 – nazwa)

CustomerVisible

Widocznosc kontrahenta – PM (0 – wyłączone, 1 – kod, 2 – nazwa)

UserShowLastLoginInfo

Czy podczas logowania pokazywac informacje o ostatnim logowaniu

ScreenKeyboardShortcut

Znak jaki po wprowadzeniu w pole tekstowe WMS ma otworzyć klawiaturę ekranową

UseArgsComms

Pozwala na kontrolowanie uruchomionej instancji aplikacji przez argumenty startowe

ShowInheritWarehouseDocuments

Czy wyświetlać na listach dokumenty z magazynów podległych

SqlFilterView_DocumentStorageList

Kreator filtrów dokumentów

ThumbnailDisplayMode

Decyduje o tym, które zdjęcie towaru będzie wyświetlane jako miniatura IntValue: 0 – domyślny sposób wyświetlania, 1 – BinaryDataId ASC,
2 – BinaryDataId DESC, 3 – FileName ASC, 4 – FileName DESC

IgnoreImageName

no_image_[0]_1200.jpg

ImageTransform

Parametry transformacji obrazu, format: FileNameFormat;ExtensionInput;ExtensionOutput;ImageMaxWidth;
ImageMaxHeight;ReplaceByDummy;FileAttributeCodeLink;Thumbnail|FileNameFormat …

QuestionDocumentNotFullyRealized

Jeśli podczas zatwierdzania dokumentu nie wszystkie pozycje zostały zrealizowane wyświetl ostrzeżenie

Towary, partie oraz cechy

ArticleLotEnabled

Obsługa partii towarowych

ArticleLotConfigurationWMSSide

Po której stronie konfigurować cechy partii, WMS = 1, ERP = 0

CopyLotOnRelatedDocuments

Przenoś cechy elementów na dokumenty powiązane

ApplyUdiLotToNewArticles

Ustawiaj cechy nowych towarów synchronizowanych do WMS zgodnie z aktywnymi wymaganiami UDI

ArticleBulkUnitConfigurationWMSSide

Czy konfiguracja dodatkowych kodów EAN towarów jest obsługiwana po stronie WMS, jeśli włączone, synchronizacja kodów EAN z ERP do WMS zostanie wyłączona

 

Kurierzy

Shipment_GeneratePackageFromWm

Tryb startowania procesu generowania przesyłek kurierskich,
1 – po zatiwerdzeniu WM, 0 – po zatwierdzeniu wszystkich MP

WaybillErrorLabelPrintId

Identyfikator wydruku z WMS, który zostanie wydrukowany w przypadku
błędu generowania/wydruku LP. [IntValue] => Id wydruku z WMS

PackageNotification

Wyświetlaj komunikat na temat błędu paczki podczas otwierania dokumentu

WMS

WmsInstanceFullName

Pełna nazwa instancji wraz z unikalnym identyfikatorem

IntegrationType

Typ integracji WMS

UseDatabaseProcedures

Używaj procedur na bazie danych zamiast przepisanych wersji z kodu,
0 – z kodu, 1 – sql

Licencja

Klucz licencji WMS

ERP_DATABASE_NAME

Nazwa bazy danych ERP

WmsCustom

Uruchamiaj metody klienta wskazanego w StringValue

FuturitiCustomerCode

Kod klienta

UpdateAddressPatern

Link do nowej wersji (tylko dla dla Futuriti)

WmsInstanceName

Nazwa instalacji WMS

ErpWS_EndpointUrl

URL dostępu do WebSerwisu

Rabbit

RabbitRoutingKey

Konfiguracja klucza dla xSale

Wydruki – Jasper

FaasAuthToken

Token auth do FaaS

FaasMainUrl

Url do funkcji FaaS

SKK

SKK_EdiFtpUsePassive

Czy FTP dla plików EDI powinno używać trybu pasywnego

SKK_XmlFtpUsePassive

Czy FTP dla plików raportów SKK powinno używać trybu pasywnego

SKK_DefaultCustomer

Domyślny kontrahent SKK

SKK_SmtpConfigurationName

Nazwa konfiguracji serwera SMTP

SKK_EdiFtpName

Nazwa konta FTP

SKK_XmlFtpName

Nazwa konta FTP

SKK_FailureMail

Email, na który wysyłane są powiadomienia o nieudanym imporcie plików

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy